Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học AZ-304/305 Azure Architect Design Certification 2022 [Mã - 8238 A]

Khóa Học AZ-304/305 Azure Architect Design Certification 2022


Giới thiệu khóa học:

Khóa học này sẽ giúp học viên chuẩn bị tốt cho kỳ thi sau:

Kỳ thi AZ - 301: Microsoft Azure Architect Design.

Tất cả các khái niệm được đề cập trong khóa học này đều phù hợp với các Mục tiêu Kỳ thi sau:

✓ Determine workload requirements.

✓ Design for identity and security.

✓ Design a data platform solution.

✓ Design a business continuity strategy.

✓ Design for deployment, migration, and integration.

✓ Design an infrastructure strategy.

Lịch sử cập nhật:

  • 4.0 - tháng 1 năm 2022:

✓ Đã cập nhật khóa học để học viên có thể sử dụng tài liệu chuẩn bị cho cả kỳ thi AZ - 304 hoặc kỳ thi AZ - 305.

✓ Đã thêm nhiều câu hỏi kiểm tra thực hành hơn vào khóa học.

✓ Các video đã cập nhật/đã thêm bao gồm:

    +  Thông tin chi tiết về ứng dụng và làm việc với Application Insights.

    +  Microsoft Defender for Cloud.

    +  Azure Policies.

    +  Azure Blueprints.

    +  Azure AD Application Proxy.

  • 3.0 - tháng 6 năm 2021:

✓ Đã sửa lại rất nhiều chương dựa trên các mục tiêu đã sửa đổi của kỳ thi. Một số chương sửa đổi bao gồm những điều sau:

    +  Azure AD Privileged Identity Management - Ở đây chúng tôi thấy lợi ích của Azure AD Privileged Identity Management khi nói đến các vai trò của Azure AD. Và cách chúng tôi có thể thực hiện Access Reviews.

    +  Thông tin thêm về containers - Bây giờ chúng ta sẽ xem xét một ví dụ về cách triển khai ứng dụng web trên Azure Kubernetes với việc sử dụng containers. Điều này giúp học viên có ý tưởng tốt hơn về cách triển khai các ứng dụng dựa trên container.

    +  Các ví dụ tốt hơn về việc sử dụng Active-geo replication và Auto-Failover groups khi nói đến dự phòng cho cơ sở dữ liệu Azure SQL.

✓ Đã thêm các chương mới bao gồm:

    +  Tổng quan và cách làm việc đơn giản trên Azure Synapse Analytics và Azure Databricks.

    +  Cách truyền dữ liệu bằng Azure Data Factory.

    + Xem xét các dịch vụ như Azure Event Grid và Azure Event Hubs. Điều này giúp học viên hiểu làm thế nào các dịch vụ này có thể phù hợp hơn với toàn bộ bức tranh kiến ​​trúc ứng dụng.

    +  Xem nhanh bộ công cụ Azure DevOps.

  • 2.0 - tháng 9 năm 2020:

✓ Các chương bổ sung được thêm vào để giúp học viên vượt qua kỳ thi AZ-301/304.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Có vị trí tốt hơn khi tham gia kỳ thi AZ-304: Microsoft Azure Architect Design.

✓ Hiểu tất cả các chi tiết cần thiết để hiểu các mục tiêu khác nhau cho kỳ thi.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét