Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Làm Chủ Vi Điều Khiển STM32F407 [2022] [Mã - 7965 A]

Cung cấp các kỹ năng thực tế để chẩn đoán các lỗi lập trình phổ biến thông qua việc sử dụng các công cụ gỡ lỗi giả lập STM32CubeIDE hoặc thậm chí bằng
Liu Liu

Giới Thiệu Khóa Học Làm Chủ Vi Điều Khiển STM32F407 [2022] [Mã - 7965 A]

Phát triển các ứng dụng khám phá nhiều thiết bị ngoại vi STM32F4.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Khám phá các tính năng của bộ vi điều khiển STM32F407 bằng cách biết các đặc tính điện, các thanh ghi chính và ứng dụng của nó.

✓ Khám phá nhiều tài nguyên của STM32CubeIDE cũng như các thư viện phần mềm, HAL API và một loạt middleware để tích lũy nhiệm vụ phát triển.

✓ Cung cấp các kỹ năng thực tế để chẩn đoán các lỗi lập trình phổ biến thông qua việc sử dụng các công cụ STM32CubeIDE embeeded debugger và STM32CubeMonitor.

✓ Phát triển các ứng dụng tích hợp các thiết bị ngoại vi vi điều khiển như ADC, USART, USB, TIM, RTC, SPI, GPIO, IWDG, v.v.

✓ Phát triển các giải pháp cho Graphic Display và Touch controller, uSD Cards, Ethernet interface và hơn thế nữa.

Khóa học lập trình bằng ngôn ngữ C cho vi điều khiển ARM Cortex-M4, dựa trên vi điều khiển STM32F407.

Khám phá các tính năng của bộ vi điều khiển STM32F407 bằng cách biết các đặc tính điện, các thanh ghi chính và các ứng dụng của nó.

Khám phá nhiều tài nguyên của STM32CubeIDE cũng như các thư viện phần mềm, HAL API và một loạt các middleware để bổ sung cho nhiệm vụ phát triển.

Cung cấp các kỹ năng thực tế để chẩn đoán các lỗi lập trình phổ biến thông qua việc sử dụng các công cụ gỡ lỗi giả lập STM32CubeIDE hoặc thậm chí bằng các công cụ giám sát và thiết bị đầu cuối như STM32CubeMonitor.

Phát triển các ứng dụng tích hợp các thiết bị ngoại vi vi điều khiển như ADC, USART, USB, TIM, RTC, SPI, GPIO, IWDG, v.v. Với các thiết bị ngoại vi đó và tài nguyên phần mềm của chúng, hãy phát triển các giải pháp cho Graphic Display và Touch controller, uSD Cards, Ethernet interface và hơn thế nữa.

Các tài nguyên phần cứng phổ biến có giá trị trên thị trường như development board dựa trên STM32F407,  Touch LCD Display dựa trên ILI9341 và XPT2046, bảng mở rộng LAN8720 Ethernet, uSD card, USB to serial adapter, ST-Link V2 Programmer, Potentiometer và Dupont FxF Jumpers được áp dụng trong khóa học.

Tài liệu bổ sung như Application Notes, User Manuals, Reference Manuals, Datasheets, Firmware Packages và nhiều hơn nữa, có thể được tải xuống trong phiên bản cuối cùng của chúng trực tiếp trên trang web ST. Các phần mềm như STM32CubeIDE, STM32CubeMonitor, USB HID Demonstrator, cũng có thể được tải xuống trực tiếp từ trang web của ST.

Mục lục:

✓ 01. Giới thiệu - Mục tiêu - Tài nguyên phần cứng và phần mềm.

✓ 02. KHÁI NIỆM MCU.

✓ 03. GPIO CMSIS

✓ 04. GPIO CMSIS.

✓ 05. EXTI HAL.

✓ 06. PWM.

✓ 07. IC.

✓ 08. TIM.

✓ 09. IWDG.

✓ 10. ADC Basis.

✓ 11. ADC DMA.

✓ 12. RTC.

✓ 13. USART Basis.

✓ 14. USART Advanced.

✓ 15. USB HID.

✓ 16. EEPROM Emulation.

✓ 17. FATFS uSD.

✓ 18. LWIP.

✓ 19. ETH IAP.

✓ 20. LCD + Touch (ILI9341 + XPT2046).

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.