Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Nhập Môn Kiểm Thử - Học Làm Tester [Mã - 9944 V]

 
gioi-thieu-khoa-hoc-nhap-mon-kiem-thu-hoc-lam-tester-ma-9944v

Giới thiệu khóa học

Khóa học được thiết kế theo chuẩn ISTQB và các kinh nghiệm thực tế trong dự án giúp học viên nắm được những kiến thức từ cơ bản đến việc thực hành các công việc trong dự án.

- Cung cấp những thông tin cơ bản nhất về nội dung, thời lượng học, cách thức áp dụng trong thực tế,...

- Chia sẻ của bản thân giảng viên về những trải nghiệm đúc rút được từ thực tế cuộc sống

- Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học & áp dụng những kỹ năng / kiến thức trong khóa học đối với mục tiêu cá nhân của bạn.

Mục lục:

✓ Phần 1: Tổng quan khóa học

✓ Phần 2: Các khái niệm cơ bản về kiểm thử - testing fundamentals

✓ Phần 3: Types of test - các loại kiểm thử

✓ Phần 4: Requirement analysis - phân tích yêu cầu

✓ Phần 5: Tạo test case - testcase development

✓ Phần 6: Quản lý lỗi và báo cáo

Bạn sẽ học được gì?

✓ Biết quy trình phát triển phần mềm

✓ Biết quy trình Kiểm thử phần mềm

✓ Biết các kỹ thuật kiểm thử

✓ Biết thiết kế kiểm thử và viết test case

✓ Biết Quản lý lỗi và các công cụ liên quan

✓ Biết làm báo cáo kiểm thử

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét