Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng Các REST API Real-Time Với Spring Boot - Ứng Dụng Blog [Update Tháng 11-2022] [Mã - 7626 A]

Tìm hiểu cách xây dựng các REST API bằng Spring Boot, Spring Security, JWT, Spring Data JPA, Hibernate, MySQL và Deploy trên AWS.
Liu Liu

khoa-hoc-xay-dung-cac-rest-api-real-time-voi-spring-boot--ung-dung-blog-ma-7626a


Giới thiệu khóa học:

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách xây dựng các REAL-TIME REST API bằng cách phát triển một ứng dụng Blog hoàn chỉnh và bạn cũng sẽ học cách triển khai nó trên AWS cloud.

Chà, chúng ta sẽ tuân theo phương pháp phát triển dự án theo tiêu chuẩn ngành theo thời gian thực trong khóa học này.

Source code và file PDF có sẵn để tải xuống.

Khóa học này dành cho các kiến ​​thức nâng cao nên bạn cần có kiến ​​thức cơ bản về Spring Boot. Nhưng đừng lo lắng, tôi đã thêm một khóa học bổ sung về Spring boot (hơn 22 bài giảng bổ sung) cho Người mới bắt đầu ở cuối khóa học này, vì vậy nếu bạn là người mới bắt đầu thì trước tiên hãy học khóa học này cho các bài giảng cho người mới bắt đầu.

Bạn sẽ học các chủ đề dưới đây trong khóa học này:

✓ Tìm hiểu cách xây dựng các REST API tuyệt vời cho Ứng dụng Blog bằng Spring Boot, Spring Security, JWT, Spring Data JPA (Hibernate), MySQL database.

✓ Tìm hiểu REST basic - Resource, Sub-resource, URI, HTTP methods, HTTP status codes.

✓ Tìm hiểu cách xây dựng các CRUD REST API.

✓ Tìm hiểu cách xây dựng các REST API for Pagination và Sorting.

✓ Tìm hiểu cách xây dựng Search / Filter REST API.

✓ Tìm hiểu cách xây dựng REST API for Login/Sign-in và Signup.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng Lombok.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng DTO.

✓ Tìm hiểu xử lý ngoại lệ Spring boot REST API.

✓ Tìm hiểu Spring boot REST API validation.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng Spring Security trong Spring boot project.

✓ Tìm hiểu Spring security In-memory và Database authentication và authorization.

✓ Tìm hiểu cách bảo mật các REST API (role-based security).

✓ Tìm hiểu cách viết các phương thức truy vấn bằng Spring Data JPA.

✓ Tìm hiểu one to many và many to many JPA mapping.

✓ Tìm hiểu cách test các REST API bằng Postman REST Client.

✓ Tìm hiểu JWT là gì và nó hoạt động như thế nào.

✓ Tìm hiểu Cách định cấu hình JWT (JSON Web Token) trong Spring Security.

✓ Tìm hiểu cách bảo mật các REST API bằng JWT.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng JWT với Login API.

✓ Tìm hiểu versioning REST API.

✓ Tìm hiểu 4 chiến lược versioning REST API quan trọng.

✓ Tìm hiểu REST API Documentation với Swagger UI.

✓ Test Spring Boot REST API với JWT bằng Swagger UI.

✓ Tìm hiểu Customizing Swagger REST Documentation với Annotations.

✓ Tìm hiểu cách add profiles (để triển khai trong các môi trường khác nhau) Spring Boot project.

✓ Tìm hiểu Transaction Management với Spring Boot và Spring Data JPA.

✓ Tìm hiểu cách triển khai Spring boot Blog app trên đám mây AWS (production).

✓ Hơn 30 video thưởng dành cho các Spring boot beginner.

✓ Các chủ đề Spring boot quan trọng cho các cuộc phỏng vấn.

Các công cụ và công nghệ được sử dụng trong khóa học này:

Công nghệ:

✓ Java 8+.

✓ Spring Boot.

✓ Spring MVC.

✓ Spring Data JPA ( Hibernate).

✓ Spring Security.

✓ JWT.

✓ Tomcat.

IDE:

✓ Intellij IDEA.

Database:

✓ MySQL database.

Công cụ:

✓ Swagger - API documentation.

✓ Postman - Test REST API.

✓ Maven - Build Tool.

Deployment on Production:

✓ AWS.

Khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ có thể xây dựng các REST API thời gian thực cho bất kỳ ứng dụng nào bằng Spring Boot và triển khai chúng trên đám mây AWS.

Mục lục:

✓ 01. Giới thiệu.

✓ 02. Thiết lập môi trường phát triển của bạn.

✓ 03. REST Basic và các khái niệm chính (For Beginner).

✓ 04. Spring Boot REST API Development Basic - Các Annotation quan trọng.

✓ 05. REST API Design for Blog Application.

✓ 06. Xây dựng các CRUD REST API for Post Resource.

✓ 07. Pagination và Sorting Support.

✓ 08. Xây dựng các CRUD REST API for Comment Resource (One to Many).

✓ 09. Sử dụng ModelMapper - Map Entity to DTO và Vice Versa.

✓ 10. Exception Handling trong Spring Boot App.

✓ 11. Spring Boot REST API Validation.

✓ 12. Bảo mật các REST API.

✓ 13. Login/Signin và Register/SignUp REST API.

✓ 14. JWT (Json Web Tokens) - Bảo mật các REST API với JWT.

✓ 15. Versioning REST API.

✓ 16. Swagger REST API Documentation.

✓ 17. Deploy Spring Boot Blog App on AWS Cloud.

✓ 18. Xây dựng Search REST API Step by Step (Đã thêm phần mới).

✓ 19. Transaction Management với Spring Boot và Spring Data JPA (Đã thêm phần mới).

✓ 20. Nội dung thưởng for Beginner - Spring Boot Fundamentals.

✓ 21. Nội dung thưởng - Các khái niệm Spring Boot quan trọng cho các cuộc phỏng vấn ( Q&A).

✓ 22. Điều gì tiếp theo?

Bạn sẽ học được gì:

✓ Tìm hiểu xây dựng các Rest API cho ứng dụng Blog bằng cách sử dụng Spring Boot, Spring Security, JWT, Spring Data JPA (Hibernate), MySQL Database.

✓ Tìm hiểu cách xây dựng các CRUD Rest API.

✓ Tìm hiểu cách xây dựng các CRUD REST API cho ONE-TO-MANY Relationship - /posts/{postId}/comments/{commentId}.

✓ Tìm hiểu cách xây dựng các REST API cho Pagination và Sorting.

✓ Tìm hiểu cách xây dựng các REST API cho Search / Filter REST API.

✓ Tìm hiểu cách xây dựng các REST API cho Login và Sign up.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng thư viện Lombok.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng DTO.

✓ Tìm hiểu Spring Boot REST API Exception Handling.

✓ Tìm hiểu Spring Boot REST API Validation.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng Spring Security trong Spring Boot Project và cách thực hiện In-Memory và DB Authentication và Authorization.

✓ Tìm hiểu cách bảo mật các REST API (Role Based Security).

✓ Tìm hiểu cách viết các Query Method bằng Spring Data JPA.

✓ Tìm hiểu One-To-Many và Many-To-Many JPA/Hibernate Mapping.

✓ Tìm hiểu cách Test các REST API bằng Postman REST Client.

✓ Tìm hiểu JWT là gì, Cách thức hoạt động và Cách định cấu hình JWT (JSON Web Token) trong Spring Security.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng JWT với Login API và bảo mật các REST API bằng JWT.

✓ Tìm hiểu 4 chiến lược Versioning REST API quan trọng.

✓ Tìm hiểu REST API Documentation với Swagger UI.

✓ Test Spring Boot REST API với JWT bằng Swagger UI.

✓ Tìm hiểu Tùy chỉnh Swagger REST Documentation với Annotations.

✓ Tìm hiểu cách Add Profiles Spring Boot Project.

✓ Tìm hiểu Transaction Management với Spring Boot và Spring Data JPA.

✓ Tìm hiểu cách Deploy Spring Boot Blog App trên AWS Cloud (Production).

Khóa học này dành cho ai:

✓ Khóa học này dành cho các Spring boot beginner và các chuyên gia muốn tìm hiểu cách xây dựng các REST API thời gian thực.

✓ Tìm hiểu cách xây dựng các REST API thời gian thực với Spring Boot bằng cách xây dựng Ứng dụng Blog từng bước hoàn chỉnh.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.