Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Tìm Hiểu DevOps - Docker, Kubernetes, Terraform Và Azure DevOps [Update Tháng 9-2022] [Mã - 7625 A]

khoa-hoc-tim-hieu-devops-docker-kubernetes-terraform-va-azure-devops-ma-7625a


Giới thiệu khóa học:

MỘT VÀ CHỈ MỘT KHÓA HỌC BẠN CẦN ĐỂ THÀNH THẠO DEVOPS - 6 CÔNG CỤ DEVOPS + 3 CLOUD:

5 điều bạn cần biết về Khóa học DevOps này:

  • Tìm hiểu 6 Công cụ DevOps - Docker, Kubernetes, Azure DevOps, Jenkins, Terraform và Ansible.
  • Tìm hiểu 3 Cloud khác nhau - AWS, Azure và Google Cloud.
  • Một trong những khóa học DevOps Được Xếp Hạng Cao Nhất.
  • Triển Khai DevOps với cách tiếp cận thực hành.
  • Triển Khai Infrastructure as Code (IaC), Continuous Integration (CI) và Continuous Deployment (CD).

Hơn 220 video và hơn 21 giờ.  Bạn có cần thêm lý do để đăng ký khóa học tuyệt vời này về DevOps không?

Bạn KHÔNG có kinh nghiệm với DevOps với Docker, Kubernetes, Azure DevOps, Jenkins, Terraform, Ansible, AWS, Azure và Google Cloud? Không vấn đề gì.

Bạn KHÔNG có kinh nghiệm với DevOps Container và Container Orchestration với Docker và Kubernetes? Không vấn đề gì.

Bạn KHÔNG có kinh nghiệm với Continuous Integration hoặc Continuous Delivery trong DevOps với Azure DevOps và Jenkins? Không vấn đề gì.

Bạn KHÔNG có kinh nghiệm với Cloud ? Không vấn đề gì.

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu DevOps với Docker, Kubernetes, Terraform, Ansible, Jenkins và Azure DevOps trên nhiều cloud - AWS, Azure và Google Cloud chưa?

Hãy thắt dây an toàn và sẵn sàng cho chuyến đi tuyệt vời này trên DevOps, Microservices và Cloud.

Đừng tìm đâu xa!

TỔNG QUAN KHÓA HỌC DEVOPS

DevOps là tất cả về Con người, Quy trình và Công cụ. Trong khóa học này, bạn sẽ hiểu kiến ​​thức cơ bản về DevOps và học cách thực hiện DevOps với Docker, Kubernetes, Ansible, Terraform, Azure DevOps và Jenkins. Bạn sẽ học cách triển khai DevOps với Continuous Integration, Continuous Delivery, và Infrastructure as Code. Bạn sẽ chạy với 3 đám mây khác nhau - AWS, Azure và Google Cloud.

Bạn sẽ thực hiện DevOps với Docker để tạo và chạy Docker image cho:

✓ Ứng dụng Hello World - Python, JavaScript và Java.

✓ Microservices - Currency Exchange và Currency Conversion.

Bạn sẽ tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về Kubernetes trên Google Kubernetes Engine implementing Service Discovery, Centralized Configuration, và Load Balancing cho Microservices.

Bạn sẽ thực hiện DevOps với Kubernetes bằng cách sử dụng Terraform (Infrastructure as Code) và Azure DevOps (Continuous Delivery) trên nhiều nền tảng đám mây (AWS và Azure).

Bạn sẽ tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về Continuous Integration và Continuous Delivery, đồng thời triển khai chúng bằng Jenkins và Azure DevOps. Bạn sẽ học cách Tạo Kubernetes Clusters và triển khai Deploy Docker Containers của Microservices cho Kubernetes bằng cách sử dụng Azure DevOps Pipelines trên Cloud với AWS EKS và Azure AKS.

Bạn sẽ tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về Terraform và Ansible cũng như triển khai Infrastructure as Code. Bạn sẽ cung cấp một số AWS Resource - EC2 Instances và Load Balancers - bằng cách sử dụng Terraform và định cấu hình chúng bằng Ansible. Bạn sẽ học cách provision Kubernetes Clusters trong AWS và Azure bằng cách sử dụng Terraform. Bạn sẽ học cách chạy Terraform Configuration trong Azure DevOps Pipelines.

Khóa học này sẽ là bước đầu tiên hoàn hảo để giới thiệu về DevOps với Docker và Kubernetes.

Mục lục:

✓ 01. Giới thiệu DevOps.

✓ 02. Bắt đầu DevOps với Docker.

✓ 03. DevOps với Docker và Kubernetes trên Google Kubernetes Engine.

✓ 04. Bắt đầu với Infrastructure as Code.

✓ 05. DevOps Infrastructure Provisioning với Terraform trên AWS.

✓ 06. Bắt đầu với Continuous Integration, Deployment và Delivery.

✓ 07. Tìm hiểu Azure DevOps - Continuous Integration, Deployment & Delivery - Docker.

✓ 08. DevOps on Azure AKS Kubernetes Clusters - Docker, Azure DevOps & Terraform.

✓ 09. DevOps on AWS EKS Kubernetes Clusters - Docker, Azure DevOps & Terraform.

✓ 10. Tìm hiểu Azure DevOps với Boards và Backlogs.

✓ 11. Tìm hiểu Continuous Integration với Jenkins.

✓ 12. DevOps Configuration Management với Ansible.

✓ 13. Phụ lục - Cài đặt Visual Studio Code.

✓ 14. Phụ lục - Giới thiệu về Microservices.

✓ 15. Phụ lục - Khám phá các Microservice Project.

✓ 16. Phụ lục - Bắt đầu với AWS.

✓ 17. Phụ lục - Bắt đầu với Azure.

✓ 18. Phụ lục - Các quan điểm và phương pháp hay nhất của DevOps.

✓ 19. Thank You.

Bạn sẽ học được gì:

✓ 6 CÔNG CỤ DEVOPS - Docker, Kubernetes, Azure Devops, Jenkins, Terraform và Ansible.

✓ TÌM HIỂU DEVOPS fundamentals - CI, CD và IAAC.

✓ TÌM HIỂU DEVOPS từ ZERO - Không yêu cầu kinh nghiệm.

✓ BUILD END to END DevOps PIPELINES.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Bạn là người mới bắt đầu với DevOps.

✓ Bạn là một lập trình viên muốn khám phá DevOps với Docker, Kubernetes và Azure DevOps.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét