Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Remix.js - Hướng Dẫn Thực Hành [Mã - 7620 A]

Tìm hiểu cách xây dựng các ứng dụng React fullstack giàu tính năng và có tính tương tác cao với Remix.
Liu Liu

Giới Thiệu Khóa Học Remix.js - Hướng Dẫn Thực Hành [Mã - 7620 A]

Giới thiệu khóa học:

Remix là một React framework đang phát triển mạnh mẽ (rất nhiều!) giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng các ứng dụng và website React fullstack tương tác, giàu tính năng.

Với Remix, code backend và frontend hoạt động liền mạch với nhau và với tư cách là một developer, bạn không phải lo lắng về việc quản lý nhiều dự án hoặc codebase riêng biệt. Thay vào đó, bạn triển khai backend logic bên cạnh frontend code và để Remix xử lý phần còn lại.

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách xây dựng các website và ứng dụng React.js fullstack với Remix từ đầu. Tất cả các khái niệm chính về Remix đều được trình bày chuyên sâu và dạy từng bước, từ từ xây dựng lẫn nhau. Do đó, khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ có thể xây dựng các website Remix fullstack của riêng mình!

Là một phần của khóa học này, bạn sẽ xây dựng hai dự án demo chính, bao gồm "Website quản lý chi phí" nơi người dùng có thể đăng ký, quản lý chi phí của họ và xem phân tích chi phí. Là một phần của dự án này, bạn sẽ tìm hiểu cách thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) với Remix và cách kết nối ứng dụng React của bạn với một database.

Nói chung, trong khóa học này, các khái niệm sau đây được trình bày rất chi tiết:

✓ Remix là gì và nó hoạt động như thế nào.

✓ Remix vs NextJS.

✓ Add routes và pages.

✓ Làm việc với nested routes.

✓ Managing (potentially nested) layouts.

✓ Kết hợp các page với các non-page component.

✓ Styling pages và components.

✓ Fetching data (cũng cho các nested page).

✓ Submitting data - thông qua forms & programmatically.

✓ Xử lý data submission trên backend.

✓ Lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu & tìm nạp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

✓ Validating user input.

✓ Authenticating users (signup & login).

✓ Quản lý sessions thông qua cookies.

✓ Tối ưu hóa ứng dụng Remix.

✓ Triển khai các ứng dụng Remix.

✓ Và nhiều hơn nữa!

Bạn sẽ học được gì:

✓ Xây dựng các website và ứng dụng React fullstack với Remix.

✓ Triển khai các dynamic và nested page.

✓ Construct nested layout với optimized data fetching.

✓ Xử lý các form submission mà không có client-side JavaScript logic.

✓ Triển khai user authentication thông qua session cookies.

Khóa học này dành cho ai:

Các React developer muốn xây dựng các ứng dụng fullstack bằng React.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.