Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Phát Triển Phần Mềm Thanh Toán (Billing Software) Hoàn Chỉnh Bằng Python, PyQt5 & SQLite [Mã - 7611 A]

khoa-hoc-phat-trien-phan-mem-thanh-toan-hoan-chinh-bang-python-pyqt5-sqlite-ma-7611a


Giới thiệu khoá học:

Chào mừng bạn đến với khóa học Phát triển phần mềm thanh toán hoàn chỉnh bằng Python, PyQt5 & SQLite.

✓ Bạn có muốn trở thành một master về Lập trình PYTHON GUI không? 

✓ Bạn có muốn phát triển một phần mềm thanh toán theo thời gian thực cho hoạt động kinh doanh bán hàng cho khách hàng theo thời gian thực không?

✓ Bạn có muốn thêm một dự án Python tốt nhất vào sơ yếu lý lịch của mình không? 

✓ Bạn có muốn hiểu và tạo các truy vấn SQL bằng cơ sở dữ liệu SQLite3 không?

Bằng cách học khóa học này, bạn có thể đạt được tất cả mọi thứ ở trên.

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ :

✓ Có thể tạo một phần mềm thanh toán hoàn chỉnh cho bất kỳ loại hình kinh doanh nào.

✓ Có thể tự tạo một phần mềm mới cho yêu cầu khách hàng của mình bằng cách sử dụng PYTHON - PYQT LIBRARY.

✓ Có thể tự tạo các truy vấn SQL theo yêu cầu của phần mềm.

Trong khóa học này:

✓ Bạn sẽ học cách bắt đầu dự án bằng cách cài đặt phần mềm và các thư viện cần thiết từ internet và cho đến khi in hóa đơn sau khi hoàn thành việc bán hàng bằng phần mềm của chúng tôi.

✓ Tất cả các yêu cầu cơ bản để hoàn thành dự án này được giải thích từng bước trong khóa học này.

✓ Trước tiên, bạn sẽ học cách cài đặt Python, sau đó là cách cài đặt PyQt5 và các công cụ pyqt5 bằng pip và bạn sẽ học cách cài đặt SQLite browser.

✓ Sau đó, bạn sẽ học cách thiết kế giao diện người dùng đồ họa chuyên nghiệp cho form đăng nhập, form danh sách sản phẩm, form thanh toán. Sau đó bạn sẽ tìm hiểu cách tạo một settings form bằng QT Designer.

✓ Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo database và table trong SQLite3 cũng như cách set default data trong table thông qua lập trình Python.

✓ Sau đó, bạn sẽ học cách tạo code để tương tác với tệp giao diện người dùng từ code Python và cách viết code cho click event, select event vào các điều khiển trong GUI.

✓ Sau đó, bạn sẽ học cách tương tác với cơ sở dữ liệu SQLite từ code Python và hiển thị nó trong Graphical user interface.

✓ Bạn sẽ học cách sử dụng hình ảnh trong Pyqt5 và tự động thay đổi hình ảnh thông qua code Python.

Các bước học tập trong khóa học này:

1. Cài đặt phần mềm cần thiết:

✓ Python.

✓ Pyqt5.

✓ Pyqt5-Tools.

✓ SQLite Browser.

✓ Visual studio code (Tùy chọn).

✓ Configure vs code.

✓ Định cấu hình QT Designer cho desktop.

2. Tạo user interface file.

3. Tạo Login Form:

✓ Username.

✓ Password.

✓ Login button.

✓ Error message label.

✓ Login image display.

4. Tạo form danh sách sản phẩm:

✓ Products container.

✓ Price details.

✓ Image details.

✓ Product name details.

5. Tạo billing table:

✓ Generate bill number.

✓ Generate current date.

6. Tạo settings page:

✓ Products list combo box.

✓ Products name QLineEdit.

✓ Products price QLineEdit.

✓ Products image QLineEdit.

✓ Modify QPushButton.

✓ Back QPushButton.

7. Tạo File Python để kết nối với giao diện người dùng.

8. Tạo database, table và thêm chi tiết sản phẩm mặc định:

✓ Tạo database.

✓ Tạo các table để lưu chi tiết hóa đơn, chi tiết sản phẩm.

9. Tạo login function để thực hiện quá trình đăng nhập:

✓ Login function.

✓ Logout function.

10. Tạo add to bill function để thêm các mặt hàng vào danh sách:

✓ Thêm sản phẩm đã chọn vào database.

✓ Thêm sản phẩm đã chọn vào billing table.

11. Tạo update function để cập nhật các mặt hàng hiện có:

✓ Sửa đổi số lượng sản phẩm đã chọn trong database.

✓ Sửa đổi số lượng sản phẩm đã chọn trong billing table.

12. Tính thuế, tổng giá và tổng cộng:

✓ Hiển thị tổng giá của tất cả các sản phẩm.

✓ Tính thuế 5% cho tất cả các sản phẩm.

✓ Tính tổng giá.

13. In hóa đơn và đi tới hóa đơn tiếp theo:

✓ In biểu mẫu và mở chức năng hóa đơn tiếp theo.

✓ Không in và mở chức năng hóa đơn tiếp theo.

14. Thiết lập Settings page:

✓ Open settings page function.

15. Thêm sản phẩm vào setting page:

✓ Thêm tất cả các sản phẩm từ cơ sở dữ liệu vào combo box.

✓ Khi một sản phẩm được chọn, hãy hiển thị tên, giá và hình ảnh của sản phẩm đó trong điều khiển được yêu cầu.

16. Cập nhật sản phẩm trong settings page:

✓ Cập nhật tên sản phẩm, giá và hình ảnh trong cơ sở dữ liệu.

17. Cập nhật các thay đổi trong products list form:

✓ Hiển thị hình ảnh, giá và tên được cập nhật trong trang sản phẩm.

Vậy tại sao bạn còn chờ đợi. Tham gia ngay khóa học đi nào.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Thư viện PYQT5 và các công cụ của nó và cách cài đặt Python, PyQt5 và SQlite browser.

✓ Kết nối SQLite với Python GUI - Tạo database, table và cách thêm dữ liệu mặc định vào các table.

✓ Cách tạo GUI forms trong QT designer.

✓ Tạo Python code để giao tiếp với các file .ui được tạo bằng Qt Designer.

✓ Giao tiếp giữa các điều khiển trong GUI.

✓ Lớp, phương thức, sự kiện trong lập trình Python.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Nếu bạn là sinh viên hoặc lập trình viên muốn phát triển một phần mềm hoàn chỉnh từ đầu đến cuối.

✓ Nếu bạn biết kiến ​​thức cơ bản về lập trình Python và muốn cải thiện kỹ năng của mình bằng cách phát triển một phần mềm tốt nhất.

✓ Nếu bạn muốn chuyển đổi đầu ra chương trình Python thành GUI để trình bày độc đáo.

✓ Sinh viên đại học muốn tự phát triển dự án của mình trong Python.

✓ Lập trình viên phần mềm muốn phát triển như một python developer.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét