Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học IBM QRadar SIEM - Hướng Dẫn Từng Bước [Mã - 7639 A]

Giải quyết các mối đe dọa mạng trong thời gian thực bằng cách sử dụng phần mềm bảo mật SIEM mạnh mẽ, dễ mở rộng và hiệu quả.
Liu Liu

khoa-hoc-ibm-qradar-siem-huong-dan-tung-buoc-ma-7639a


Giới thiệu khóa học:

Bạn có muốn bắt đầu SIEM field không? Bạn có muốn tìm hiểu một trong những công nghệ SIEM hàng đầu không? 

Bạn có muốn hiểu các khái niệm và thực hành trên IBM QRadar SIEM không?

Sau đó, khóa học này được thiết kế cho bạn. Thông qua các bước nhỏ, bạn sẽ học IBM QRadar SIEM.

Các chủ đề quan trọng mà bạn sẽ tìm hiểu trong khóa học này bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:

Khóa học bao gồm các chủ đề dưới đây:

✓ QRadar architecture.

✓ QRadar components.

✓ All-In-One installation.

✓ Console GUI demystified, QRadar Services và Replay Events & Flows.

✓ Offense, Event, Flow investigation.

✓ Mô tả việc sử dụng magnitude của một offense.

✓ Offense management (retention, chaining, protection).

✓ Xác định events không được phân tích cú pháp chính xác và nguồn của chúng.

✓ Customized searches.

✓ Log Integration và DSM Development.

✓ Rules và Building Block Design.

✓ AQL queries.

✓ Custom properties.

✓ WinCollect.

✓ X-Force App Exchange, Content Packs và Pulse Installation và Troubleshooting.

✓ QRadar Assistant App.

✓ Cài đặt QRadar Content Packs bằng QRadar Assistant App.

✓ Reference Data Types và Management.

✓ Analyze Building Blocks Host definition, category definition, Port definition.

✓ Tuning building blocks và Tuning Methodology.

✓ Use Case Manager app, MITRE threat groups và actors.

✓ Dashboarding và Reporting.

✓ Clean SIM Model.

✓ Attack Simulation và Sysmon Process Profiling.

✓ Rule Routing options, Rule Routing combination options và License Giveback.

✓ Backup và Restore.

✓ Ingesting QRadar offenses vào FortiSOAR.

✓ Custom Integration với FortiGate Firewall để Block PC của người dùng truy cập Internet.

✓ Postman - API Call Development Methodology.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Security Information và Event Management.

✓ SIEM.

✓ IBM QRadar SIEM.

✓ Thực hành.

✓ Các Use Case.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Network Security Specialist & Administrator.

✓ SOC Operators & Analysts.

✓ Information Security Sepcialists

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.