Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học IBM QRadar SIEM - Hướng Dẫn Từng Bước [Mã - 7639 A]

khoa-hoc-ibm-qradar-siem-huong-dan-tung-buoc-ma-7639a


Giới thiệu khóa học:

Bạn có muốn bắt đầu SIEM field không? Bạn có muốn tìm hiểu một trong những công nghệ SIEM hàng đầu không? 

Bạn có muốn hiểu các khái niệm và thực hành trên IBM QRadar SIEM không?

Sau đó, khóa học này được thiết kế cho bạn. Thông qua các bước nhỏ, bạn sẽ học IBM QRadar SIEM.

Các chủ đề quan trọng mà bạn sẽ tìm hiểu trong khóa học này bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:

Khóa học bao gồm các chủ đề dưới đây:

✓ QRadar architecture.

✓ QRadar components.

✓ All-In-One installation.

✓ Console GUI demystified, QRadar Services và Replay Events & Flows.

✓ Offense, Event, Flow investigation.

✓ Mô tả việc sử dụng magnitude của một offense.

✓ Offense management (retention, chaining, protection).

✓ Xác định events không được phân tích cú pháp chính xác và nguồn của chúng.

✓ Customized searches.

✓ Log Integration và DSM Development.

✓ Rules và Building Block Design.

✓ AQL queries.

✓ Custom properties.

✓ WinCollect.

✓ X-Force App Exchange, Content Packs và Pulse Installation và Troubleshooting.

✓ QRadar Assistant App.

✓ Cài đặt QRadar Content Packs bằng QRadar Assistant App.

✓ Reference Data Types và Management.

✓ Analyze Building Blocks Host definition, category definition, Port definition.

✓ Tuning building blocks và Tuning Methodology.

✓ Use Case Manager app, MITRE threat groups và actors.

✓ Dashboarding và Reporting.

✓ Clean SIM Model.

✓ Attack Simulation và Sysmon Process Profiling.

✓ Rule Routing options, Rule Routing combination options và License Giveback.

✓ Backup và Restore.

✓ Ingesting QRadar offenses vào FortiSOAR.

✓ Custom Integration với FortiGate Firewall để Block PC của người dùng truy cập Internet.

✓ Postman - API Call Development Methodology.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Security Information và Event Management.

✓ SIEM.

✓ IBM QRadar SIEM.

✓ Thực hành.

✓ Các Use Case.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Network Security Specialist & Administrator.

✓ SOC Operators & Analysts.

✓ Information Security Sepcialists

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét