Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Ứng Dụng Cổng Thông Tin Việc Làm (Job Portal) Với React, Ant D Và Firebase [Mã - 7588 A]

Xây dựng một ứng dụng cổng thông tin việc làm thời gian thực với React và Firebase với chức năng thông báo thời gian thực.
Liu Liu

Giới Thiệu Khóa Học Ứng Dụng Cổng Thông Tin Việc Làm (Job Portal) Với React, Ant D Và Firebase [Mã - 7588 A]

Giới thiệu khóa học:

Trong khóa học này, bạn sẽ học các khái niệm sau:

✓ React Firebase Integration.

✓ User Authentication với Fire store database.

✓ UI riêng biệt cho người dùng bình thường và admin.

✓ Admin có thể truy cập tất cả thông tin người dùng và việc làm.

✓ Mọi tài khoản người dùng và bài đăng việc làm phải được admin chấp nhận. Sau đó, chỉ nó sẽ được liệt kê trong cơ sở dữ liệu.

✓ Chức năng thông báo trực tiếp (Live notification) cho Người dùng / Nhà tuyển dụng / Admin.

✓ Chức năng xin việc (Job application).

✓ Nhà tuyển dụng (Recruiter) có thể chấp nhận hoặc từ chối đơn ứng tuyển của ứng viên một cách nhanh chóng.

✓ Khi trạng thái ứng tuyển được cập nhật, ứng viên sẽ nhận được thông báo.

✓ Khi có yêu cầu đăng tuyển mới, admin sẽ nhận được thông báo.

✓ Khi admin chấp nhận/từ chối tin tuyển dụng, nhà tuyển dụng sẽ nhận được thông báo.

✓ Nhà tuyển dụng có thể đặt trạng thái công việc là hoạt động/không hoạt động bất cứ khi nào họ muốn.

Mục lục:

✓ 01 - Project Demo và Source Code.

✓ 02 - Giới thiệu & Setup.

✓ 03 - Login Register UI.

✓ 04 - Login Register API.

✓ 05 - Protected Routes và Redux Setup.

✓ 06 - Xây dựng Layout.

✓ 07 - Update User Profile.

✓ 08 - Add Job.

✓ 09 - Admin Pages.

✓ 10 - Apply Job.

✓ 11 - Job Applications.

✓ 12 - Notifications.

✓ 13 - Filters.

✓ 14 - Deployment.

Bạn sẽ học được gì:

✓ React Firebase Integration.

✓ User Authentication với Fire store database.

✓ UI riêng biệt cho normal user và admin.

✓ Admin có thể truy cập tất cả thông tin users và job.

✓ Mọi tài khoản người dùng và bài đăng việc làm phải được admin chấp nhận. Sau đó, chỉ nó sẽ được liệt kê trong cơ sở dữ liệu.

✓ Chức năng thông báo trực tiếp (Live notification) cho Users / Recruiters / Admin.

✓ Chức năng Job application.

✓ Nhà tuyển dụng có thể chấp nhận hoặc từ chối đơn ứng tuyển của ứng viên một cách nhanh chóng.

✓ Khi trạng thái ứng tuyển cập nhật, ứng viên sẽ nhận được thông báo.

✓ Khi có yêu cầu đăng tuyển mới, admin sẽ nhận được thông báo.

✓ Khi admin chấp nhận/từ chối tin tuyển dụng, nhà tuyển dụng sẽ nhận được thông báo.

✓ Nhà tuyển dụng có thể đặt trạng thái công việc là hoạt động/không hoạt động bất cứ khi nào anh ta muốn.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Front End Developer.

✓ Full Stack Developer.

✓ MERN Stack Developer.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.