Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Java Web Development /Java EE 8 (Servlet, JSP, MVC, Maven) [Mã - 7593 A]

khoa-hoc-java-web-development-java-ee-8-servlet-jsp-mcv-maven-ma-7593a


Giới thiệu khoá học:

Các ứng dụng JEE là các chương trình Java chạy trên Java-enabled web server hoặc application server. Chúng được sử dụng để xử lý yêu cầu nhận được từ webserver, xử lý yêu cầu, tạo phản hồi, sau đó gửi phản hồi lại cho webserver.

Ngày nay chúng ta đều nhận thức được sự cần thiết của việc tạo các trang web động, tức là những trang web có khả năng thay đổi nội dung trang web theo thời gian hoặc có thể generate nội dung theo yêu cầu mà client nhận được.

Trong khóa học này, chúng ta sẽ học các chủ đề sau:

1. Giới thiệu về Web Development :

✓ 1- JEE Architecture.

✓ 2- Lịch sử và Công nghệ JEE.

✓ 3- Web Application, Web Components và Web Container.

✓ 4- Static Web Application.

✓ 5- Các bước phát triển và triển khai ứng dụng JEE.

✓ 6- Dynamic Web Application.

✓ 7 -Web Application Archive (*.WAR).

✓ 8- HTTP URL.

✓ 9- Định cấu hình Web Application Archive (*.WAR).

2. Lập trình Servlet (Phần 1):

✓ 1- Agenda.

✓ 2- Servlet trong bức tranh toàn cảnh về J2EE.

✓ 3- Servlet Request & Response models.

✓ 4- Servlet Life Cycle.

✓ 5- Servlet Scope Objects.

✓ 6- ServletContext.

✓ 7- Servlet Session.

✓ 8- HttpServletRequest.

✓ 9- HttpServletResponse Status, Header, Body.

✓ 10- Error Handling.

3. Lập trình Servlet (Phần 2):

✓ 1- Including và forwarding Requests.

✓ 2- Chuyển hướng đến các tài nguyên web khác.

✓ 3- Servlet Filter.

✓ 4- Servlet Listeners.

✓ 5- Session Tracking.

✓ 6- Servlet 3.

4. Lập trình JSP (Phần 1):

✓ 1- JSP là gì.

✓ 2- Các JSP Element.

✓ 3- Các JSP Static Element.

✓ 4- Các JSP Expressions Element.

✓ 5- Các JSP Scriptlets Element.

5. Lập trình JSP (Phần 2):

✓ 1- JSP Actions.

✓ 2- JSP Standard Actions.

✓ 3- JSP JSTL Actions.

6. Xây dựng Ứng dụng JEE CRUD bằng cách sử dụng: Servlet JSP, JSTL, MySql, Maven, JDBC, HTML, CSS và Bootstrap:

Phần 1 :

✓ 1- Cài đặt MySQL.

✓ 2- Cài đặt Apache Maven.

✓ 3- Thiết lập cơ sở dữ liệu nhân viên (Employee Database).

Phần 2 :

✓ 4- MVC Pattern và Application Architecture..

✓ 5- Xây dựng ứng dụng Employee-CRUD.

✓ 6- Ứng dụng Bootstrapping Employee-CRUD.

Mục lục:

✓ 01 - Tổng quan về khóa học.

✓ 02 - Phần Mềm cho Khóa Học Và Các Bước Cài Đặt.

✓ 03 - Giới thiệu về JEE và Web Application Development.

✓ 04 - Lập trình Servlets (Phần I).

✓ 05 - Lập trình Servlets (Phần II).

✓ 06 - Lập trình JSP (Phần I).

✓ 07 - Lập trình JSP (Phần II).

✓ 08 - Xây dựng một ứng dụng JEE (Phần 1): Cài đặt MySQL, MySql Wizard và Maven.

✓ 09 - Xây dựng một ứng dụng JEE (Phần 2): Kiến trúc ứng dụng (MVC Design Pattern).

✓ 10 - Xây dựng một ứng dụng JEE (Phần 3): Giới thiệu về Employee CRUD Application.

✓ 11 - Xây dựng một ứng dụng JEE (Phần 4): Xây dựng Model Layer.

✓ 12 - Xây dựng một ứng dụng JEE (Phần 5): Xây dựng Controller Layer.

✓ 13 - Xây dựng một ứng dụng JEE (Phần 6): Xây dựng View Layer.

✓ 14 - JEE: Điều gì tiếp theo.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Hiểu các khái niệm Web Development.

✓ Hiểu kiến ​​trúc và công nghệ JEE.

✓ 27 ví dụ hoàn chỉnh bao gồm tất cả các chủ đề của khóa học.

✓ Hướng dẫn về Java Web Frameworks và Công nghệ.

✓ Đi qua tất cả các chủ đề Servlet với các ví dụ.

✓ Đi qua tất cả các chủ đề JSP với các ví dụ.

✓ Xây dựng một ứng dụng MVC JEE với JSP, Servlets và JDBC.

✓ Kết nối với MySQL DB bằng JDBC.

✓ Học Apache Maven như một công cụ xây dựng.

✓ Làm việc với các ngôn ngữ kịch bản: HTML, CSS, JS và AngularJS.

✓ MVC Design Pattern (cách bạn có thể kiến ​​trúc Ứng dụng của mình).

✓ Hiểu khái niệm JavaBeans.

✓ Thiết lập môi trường phát triển JEE của bạn với JAVA-8, Tomcat-9 và STS IDE.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng JSP Standard Tag Library (JSTL) để giảm thiểu scriptlet code.

✓ Cài đặt MySql DB và Import DB scripts.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Java Web Developer.

✓ JEE Developer.

✓ Web Developer.

✓ Lập trình web.

✓ Lập trình Java.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét