Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Embedded Linux Từng Bước Sử Dụng Beaglebone Black [Mã - 7584 A]

gioi-thieu-khoa-hoc-embedded-linux-tung-buoc-su-dung-beaglebone-black-ma-7584a


Giới thiệu khoá học:

Khóa học được thiết kế dành cho đối tượng từ Sơ cấp đến nâng cao.

Một khóa học toàn diện và thiết thực về tìm hiểu các hệ thống Embedded Linux trên phần cứng Beaglebone.

Thực hành 100% và giải thích từng bước bằng phần cứng.

Khóa học này làm sáng tỏ việc học Embedded Linux System và chạy embedded Linux cũng như các thành phần khác nhau của nó trên phần cứng Beaglebone. Xem phần "tôi sẽ học gì?" ở trên để hiểu những gì khóa học này hứa hẹn!

Mục lục:

✓ 01 - Giới thiệu: BBB board và SOC.

✓ 02 - Cài đặt "Ubuntu16" trên virtual box.

✓ 03 - Tổng quan AM335x Functional block.

✓ 04 - Beaglebone Linux booting Process.

✓ 05 - BBB eMMC update (Windows host).

✓ 06 - BBB eMMC update (Ubuntu host).

✓ 07 - Linux Device Tree.

✓ 08 - uEnv.txt và Initramfs.

✓ 09 - Booting BBB qua Serial Port.

✓ 10 - Booting BBB qua TFTF protocol.

✓ 11 - U-boot.

✓ 12 - Tìm hiểu Linux Source Tree.

✓ 13 - Busybox (minimalist Root file system).

✓ 14 - Buildroot.

✓ 15 - Eclipse setup for BBB.

✓ 16 - AM335X pin details, gpios và SYSFS control.

✓ 17 - External LED interfacing.

✓ 18 - 7 Segment LED interfacing.

✓ 19 - 4 digit 7 segment LED interfacing.

✓ 20 - MPU6050 Interfacing và Tilt sensing application.

✓ 21 - 16x2 LCD interfacing.

✓ 22 - BÀI GIẢNG THƯỞNG.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Tìm hiểu ROM – Uboot-Kernel boot process trên các hệ thống Linux-ARM và Testing.

✓ Kernel, Bootloaders compilations Step-by-Step và testing trên Phần cứng Beaglebone.

✓ U-Boot, MLO, SPL, explanation và Testing.

✓ Tìm hiểu các sub system khác nhau của AM335x SOC như GPIO, I2C, MMC, boot modes, v.v.

✓ Tìm hiểu platform devices và cách thức hoạt động của nó.

✓ Hiểu các tệp cấu hình bo mạch ARM.

✓ Linux device Tree.

✓ Tìm hiểu các boot mode khác nhau của AM335x.

✓ Cập nhật hệ điều hành eMMC và khởi động hệ điều hành Debian mới.

✓ Serial booting (UART).

✓ TFTP booting.

✓ NFS booting.

✓ Beaglebone Networking.

✓ Busybox compilations và Testing.

✓ Định cấu hình và sử dụng Buildroot trên Beablebone.

✓ Viết uEnv dot txt từ đầu và Testing.

✓ Sử dụng các công cụ I2C trên BBB.

✓ Các Hardware interfacing project và 'C' application development bằng Eclipse IDE.

✓ Lập trình GPIO.

✓ Interfacing external LED, 7 segment displays và code development.

✓ Interfacing LCD và các dự án liên quan.

✓ Interfacing MPU6050 sensor và Cảm biến góc nghiêng.

✓ Lập trình EEPROM.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Những sinh viên đang muốn khám phá thế giới Linux trên ARM.

✓ Các chuyên gia hoặc sinh viên làm việc trên các hệ thống Embedded Linux.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét