Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng Các REST API Real-Time Với Spring Boot - Ứng Dụng Blog [Mã - 8231 A]

Học cách xây dựng các REST API bằng Spring Boot, Spring Security, JWT, Spring Data JPA, Hibernate, MySQL và Deploy trên AWS.
Liu Liu

gioi-thieu-khoa-hoc-xay-dung-cac-rest-api-real-voi-spring-boot-time-ung-dung-blog-ma-8231-A

Học cách xây dựng các REST API bằng Spring Boot, Spring Security, JWT, Spring Data JPA, Hibernate, MySQL và Deploy trên AWS.

Giới thiệu khóa học

Khóa học này dành cho các kiến ​​thức nâng cao, vì vậy bạn cần hiểu những kiến ​​thức cơ bản về Spring boot. Nhưng đừng lo lắng, tôi đã thêm khóa học Spring boot crash (hơn 22 bài giảng) cho người mới bắt đầu vào cuối khóa học này, vì vậy nếu bạn là người mới bắt đầu thì trước tiên hãy tìm hiểu khóa học Spring boot crash dành cho người mới bắt đầu.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Học cách xây dựng các REST API cho ứng dụng Blog bằng Spring Boot, Spring Security, JWT, Spring Data JPA (Hibernate), cơ sở dữ liệu MySQL.

✓ Học cách xây dựng các CRUD REST API, REST API cho mối quan hệ một - nhiều, Phân trang và sắp xếp các REST API.

✓ Học cách xây dựng các REST API cho Login/Signin và Signup.

✓ Học cách sử dụng Lombok.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng DTO.

✓ Học cách xử lý ngoại lệ Spring boot REST API.

✓ Tìm hiểu Spring boot REST API validation.

✓ Học cách sử dụng Spring security trong dự án Spring boot và cách thực hiện In-memory và DB authentication và authorization.

✓ Học cách bảo mật các REST API (bảo mật dựa trên vai trò).

✓ Học cách viết các phương thức truy vấn bằng Spring Data JPA.

✓ Tìm hiểu one to many và many to many JPA mappings.

✓ Học cách test các REST API bằng Postman REST Client.

✓ Tìm hiểu JWT là gì, cách hoạt động và cách định cấu hình JWT (JSON Web Token) trong Spring Security.

✓ Học cách sử dụng JWT với Login API và bảo mật các REST API bằng JWT.

✓ Tìm hiểu 4 chiến lược versioning REST API quan trọng.

✓ Tìm hiểu REST APIs Documentation với Swagger UI.

✓ Test Spring Boot REST API với JWT bằng Swagger UI.

✓ Cách Customizing Swagger REST Documentation với Annotations.

✓ Tìm hiểu cách thêm cấu hình cho dự án Spring Boot.

✓ Tìm hiểu cách triển khai ứng dụng Spring boot Blog trên AWS cloud (production).

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách xây dựng các Restful web services theo THỜI GIAN THỰC bằng cách phát triển một ứng dụng Blog hoàn chỉnh (chúng tôi sẽ tuân theo phương pháp Real-time project development trong khóa học này) và triển khai trên AWS cloud.

Bạn sẽ học các chủ đề dưới đây trong khóa học này:

✓ Học cách xây dựng các REST API tuyệt vời cho ứng dụng Blog bằng Spring Boot, Spring Security, JWT, Spring Data JPA (Hibernate), MySQL database.

✓ Học REST basic - Resource, Sub-resource, URI, HTTP methods, HTTP status codes.

✓ Học cách xây dựng các CRUD REST API.

✓ Tìm hiểu cách xây dựng các REST API cho phân trang và sắp xếp.

✓ Tìm hiểu cách xây dựng các REST API Login/Sign-in và Signup.

✓ Học cách sử dụng Lombok.

✓ Học cách sử dụng DTO.

✓ Tìm hiểu cách xử lý ngoại lệ Spring boot REST API.

✓ Tìm hiểu Spring boot REST API validation.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng Spring security trong dự án Spring boot.

✓ Tìm hiểu Spring security In-memory và Database authentication và authorization.

✓ Tìm hiểu cách bảo mật các REST API (bảo mật dựa trên vai trò).

✓ Học cách viết các phương thức truy vấn bằng Spring Data JPA.

✓ Tìm hiểu one to many và many to many JPA mappings.

✓ Học cách test các REST API bằng Postman REST Client.

✓ Tìm hiểu JWT là gì và nó hoạt động như thế nào.

✓ Tìm hiểu cách định cấu hình JWT (JSON Web Token) trong Spring Security.

✓ Tìm hiểu cách bảo mật các REST API bằng JWT.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng JWT với Login API.

✓ Tìm hiểu cách versioning REST API.

✓ Tìm hiểu 4 chiến lược versioning REST API quan trọng.

✓ Tìm hiểu REST APIs Documentation với Swagger UI.

✓ Test Spring Boot REST API với JWT bằng Swagger UI.

✓ Customizing Swagger REST Documentation với Annotations.

✓ Tìm hiểu cách add profiles (để triển khai trên các môi trường khác nhau) dự án Spring Boot.

✓ Tìm hiểu cách triển khai ứng dụng Spring boot Blog trên AWS cloud (production).

✓ Hơn 30 video bổ sung cho người mới bắt đầu về Spring boot.

Các công cụ và công nghệ được sử dụng trong khóa học này:

Công nghệ:

✓ Java 8+.

✓ Spring Boot.

✓ Spring MVC.

✓ Spring Data JPA ( Hibernate).

✓ Spring Security.

✓ JWT.

✓ Tomcat.

IDE:

✓ Intellij IDEA.

Cơ sở dữ liệu:

✓ MySQL database.

Công cụ:

✓ Swagger - API documentation.

✓ Postman - Test REST API.

✓ Maven - Build Tool.

Deployment on Production:

✓ AWS.

Đến cuối khóa học này, bạn sẽ có thể xây dựng các REST API thời gian thực cho bất kỳ ứng dụng nào sử dụng Spring Boot và triển khai trên đám mây AWS.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Khóa học này dành cho người mới bắt đầu Spring boot, những người muốn tìm hiểu cách xây dựng các REST API thời gian thực.

✓ Tìm hiểu cách tạo các REST API thời gian thực với Spring Boot bằng cách xây dựng một ứng dụng Blog hoàn chỉnh.

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.