Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Tìm Hiểu Apache Kafka Fundamental Với NodeJS Cho Beginner [Mã - 8236 A]

Bắt đầu với NodeJS - Tìm hiểu Apache Kafka Fundamental, Zookeeper, Architecture và Lập trình Client API trong NodeJS.
Liu Liu

gioi-thieu-khoa-hoc-tim-hieu-apache-kafka-fundamental-voi-nodejs-cho-beginner-ma-8236-A

Giới thiệu khoá học:

Hơn 80% trong số 100 công ty trong danh sách Fortune tin tưởng và sử dụng Kafka.

Apache Kafka là một distributed event streaming platform mã nguồn mở được hàng nghìn công ty sử dụng cho các data pipeline hiệu suất cao, streaming analytics, data integration và các ứng dụng quan trọng.

Apache Kafka dựa trên commit log và nó cho phép người dùng đăng ký và xuất bản dữ liệu lên bất kỳ số lượng hệ thống hoặc ứng dụng thời gian thực nào. Các ứng dụng ví dụ bao gồm quản lý đối sánh hành khách và tài xế tại Uber, cung cấp phân tích thời gian thực và bảo trì dự đoán cho nhà thông minh British Gas và thực hiện nhiều dịch vụ thời gian thực trên toàn bộ LinkedIn.

Khóa học Apache Kafka dành cho dành cho người mới bắt đầu để giúp bạn hiểu Apache Kafka Internal, kiến ​​trúc của hệ thống phân tán Kafka, Role of Zookeeper, Kafka CLI và Client với NodeJS.

Chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả các nền tảng của Apache Kafka một cách đơn giản với NodeJS.

Vào cuối khóa học này, bạn sẽ ở trạng thái tốt để làm việc trên dự án apache kafka.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Làm chủ các khái niệm cốt lõi của Kafka.

✓ Kafka Architecture.

✓ Chạy Kafka với Docker

✓ Distributed System và Message Broker.

✓ Vai trò của Zookeeper trong kafka.

✓ Nắm vững các lệnh Kafka CLI về Topic, Producer và Consumer.

✓ Kafka Với NodeJS.

✓ Apache Kafka Architecture.

✓ Chủ đề cơ bản của Kafka: Topics, Partitions, Brokers, Replicas, Producers, Consumers và Zookeeper.

✓ Khởi chạy Kafka cluster của riêng bạn với docker - Windows / MacOS X / Linux.

✓ Kafka Command Line Interface (CLI).

✓ Code Producer và Consumers sử dụng NodeJS (KafkaJS Library).

✓ Tìm hiểu Cách kafka hoạt động dưới dạng hệ thống phân tán.

✓ Message Broker là gì.

✓ Kafka Client Configuration.

✓ Producer Configuration chi tiết.

✓ Transaction.

✓ Batch Processing.

✓ Tìm hiểu cách thiết lập Logger với kafka Client.

✓ ...

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.