Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Thống Kê & Xác Suất Cho Khoa Học Dữ Liệu - Hơn 25 Project [Mã - 7613 A]

gioi-thieu-khoa-hoc-thong-ke-xac-suat-cho-khoa-hoc-du-lieu-hon-25-project-ma-7613-A

Giới thiệu khoá học

Giành quyền kiểm soát dữ liệu của bạn với nền tảng Toán & Thống kê cần thiết cho Data Science, Machine Learning & Deep learning.

Tính khả dụng ngày càng tăng của dữ liệu đã tạo điều kiện cho Data Science và Machine Learning trở thành những ngành nghề có nhu cầu cao. Chúng tôi xác định Statistics for Data Science - Predictive Analytics là tiếp xúc với Thống kê, điều cần thiết cho bất kỳ ai đang tìm kiếm sự nghiệp trong Data Science và Machine learning. Trong khóa học này, bạn sẽ nhận được math, statistics bắt buộc ở trường đại học và cách triển khai thực tế của nó từ Data Analytics cần thiết để hiểu rõ hơn những gì diễn ra trong black box libraries(sklearn) mà bạn sẽ gặp trong Hành trình Data Science.

Với khóa học này, với tư cách là người học, bạn sẽ tiếp xúc với nhiều chủ đề Statistics và Machine Learning khác nhau sẽ áp dụng cho các bài toán trong thế giới thực.

Mục tiêu cuối cùng của việc thực hiện phương pháp tiếp cận có cấu trúc này là tích hợp mọi thứ chúng ta học được và thể hiện những hiểu biết thực tế trong việc sử dụng Machine learning và Statistical Libraries ngoài sự hiểu biết về black-box.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Tìm hiểu Toán học cơ bản để xây dựng sự hiểu biết trực quan & liên quan nó với Machine Learning và Data Science.

✓ Thực hành Code với Python cho từng chủ đề toán học để khắc sâu kiến ​​thức.

✓ Làm chủ cấp độ Nâng cao theo phương pháp học tương tác để củng cố kiến ​​thức của bạn về các chủ đề khó và quan trọng.

✓ Hiểu tầm quan trọng của Probability & Distributions và chọn function phù hợp cho dữ liệu của bạn.

Mục lục:

✓ 1. Phần 1 - Foundation of Statistics.

✓ 2. Phần 2 - Exploratory Data Analysis.

✓ 3. Phần 3 - Probability.

✓ 4. Phần 4 - Inferential Statistics.

✓ 5. Phần 5 - Linear Regression.

✓ 6. Phần 6 - Logistic Regression.

✓ 7. Phần 7 - Các khái niệm thống kê khác trong lĩnh vực Machine Learning.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét