Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học MERN Stack - Ứng Dụng Cổng Thông Tin Trắc Nghiệm Trực Tuyến (Online Quiz Portal) [Mã - 7602 A]

Xây dựng ứng dụng Quiz Portal thời gian thực với React, Redux, Node.
Liu Liu

khoa-hoc-mern-stack-ung-dung-cong-thong-tin-trac-nghiem-truc-tuyen-ma-7602a


Giới thiệu khoá học:

Xin chào các bạn, Chào mừng bạn đến với khóa học "Ứng dụng MERN Stack Quiz Portal".

Đây là một ứng dụng hoàn chỉnh trong thế giới thực, bạn có thể đã thấy rất nhiều cổng thông tin trắc nghiệm trực tuyến. Chúng tôi cũng sẽ xây dựng điều tương tự với Công nghệ MERN Stack yêu thích của chúng tôi.

Trong khóa học này, bạn sẽ học các chủ đề sau:

✓ Xây dựng các ứng dụng full-stack trong thế giới thực từ đầu.

✓ Làm việc với MongoDB, queries, schemas, models phức tạp.

✓ Giao diện người dùng riêng biệt cho User, Admin.

✓ JWT Authentication và Password Hashing.

✓ Ant Design Library for UI Components.

✓ Redux Toolkit.

✓ Admin có thể thêm các bài kiểm tra với câu hỏi, tùy chọn và câu trả lời.

✓ Cập nhật theo thời gian thực cho tất cả các thao tác CRUD trong Module Questions và Exams.

✓ Chức năng hẹn giờ cho các phiên thi.

✓ Chức năng Live Result sau khi viết bài kiểm tra.

✓ Lưu trữ kết quả vào Mongo DB.

✓ Chức năng Báo cáo / Phân tích riêng biệt cho cả Admin và User.

✓ Đẩy Code lên GitHub.

✓ Hosting ứng dụng trong Heroku.

✓ Hỗ trợ hỏi đáp 24/7.

MERN là viết tắt của MongoDB, Express, React, Node, sau bốn công nghệ chính tạo nên ngăn xếp.

✓ MongoDB - document database.

✓ Express(.js) - Node.js web framework.

✓ React(.js) - Một client-side JavaScript framework.

✓ Node(.js) - JavaScript web server hàng đầu.

Express và Node tạo nên tầng giữa (ứng dụng). Express.js là một server-side web framework và Node.js là JavaScript server platform nổi tiếng và mạnh mẽ. Bất kể bạn chọn biến thể nào, ME(RVA)N là cách tiếp cận lý tưởng để làm việc với JavaScript và JSON, trong suốt quá trình.

React là một thư viện front-end JavaScript mã nguồn mở và miễn phí để xây dựng giao diện người dùng dựa trên các UI component. Nó được duy trì bởi Meta và cộng đồng các nhà phát triển và công ty riêng lẻ.

Node.js là một back-end JavaScript runtime environment, đa nền tảng, mã nguồn mở chạy trên V8 engine và thực thi code JavaScript bên ngoài trình duyệt web được thiết kế để xây dựng các ứng dụng mạng có thể mở rộng.

Mục lục:

✓ 01. Project Demo & Resources.

✓ 02. Setup Front End.

✓ 03. Authentication UI.

✓ 04. Setup Backend.

✓ 05. Authentication Backend.

✓ 06. Authorization và Protected Routes.

✓ 07. Layout.

✓ 08. Add Exams.

✓ 09. Edit và Delete Exams.

✓ 10. Add Questions To Exams.

✓ 11. Edit và Delete Questions.

✓ 12. Write Exam.

✓ 13. Reports.

✓ 14. Sửa lỗi và Triển khai.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Xây dựng các ứng dụng full-stack thực tế từ đầu, Làm việc với MongoDB, queries, schemas, models.

✓ Giao diện người dùng riêng biệt cho User, Admin.

✓ JWT Authentication và Password Hashing.

✓ Ant Design Library for UI Components.

✓ Quản trị viên có thể thêm các bài kiểm tra với câu hỏi, tùy chọn và câu trả lời.

✓ Cập nhật theo thời gian thực cho tất cả các thao tác crud trong Questions và Exams.

✓ Chức năng hẹn giờ cho các phiên thi, Chức năng Live Result sau khi viết bài kiểm tra.

✓ Lưu trữ kết quả vào Mongo DB, chức năng Reports / Analatics riêng biệt cho cả Admin và User.

✓ Đẩy Code lên GitHub, Hosting application trong Heroku.

✓ Hỗ trợ hỏi đáp 24/7.

Khóa học này dành cho ai:

✓ MERN Stack Developer.

✓ Fullstack Developer.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.