Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình Hệ Thống Linux [Mã - 7604 A]

Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn cách tương tác với hệ điều hành Linux bằng ngôn ngữ lập trình C.
Liu Liu

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình Hệ Thống Linux [Mã - 7604 A]

Giới thiệu khóa học:

Họ hệ điều hành Linux là một trong những nền tảng phổ biến nhất để triển khai các ứng dụng hiện đại. Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn cách tương tác với hệ điều hành Linux bằng ngôn ngữ lập trình C.

Cho dù bạn đang viết thuật toán giao dịch có độ trễ cực thấp cho công ty giao dịch tần suất cao, trình điều khiển thiết bị cho hệ thống nhúng hay bất kỳ thứ gì ở giữa, các ứng dụng phần mềm hiện đại thường sẽ được phát triển trên hệ điều hành Linux. Trong khóa học Lập trình hệ thống Linux này, bạn sẽ học cách tương tác với các khía cạnh khác nhau của hệ điều hành Linux khi phát triển phần mềm bằng ngôn ngữ lập trình C. Đầu tiên, bạn sẽ khám phá cách tạo, đọc và ghi file và thư mục thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Tiếp theo, bạn sẽ khám phá cách tương tác với input và output của phần mềm Linux, chẳng hạn như command line arguments, environment variables, pipes, và signals. Cuối cùng, bạn sẽ học cách kiểm soát quyền truy cập vào file và thư mục thông qua permissions và user accounts.

Khi bạn hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có các kỹ năng và kiến thức về lập trình hệ thống Linux bằng ngôn ngữ lập trình C để tự tin phát triển các ứng dụng dựa trên C trên hệ điều hành Linux bên cạnh sự hiểu biết toàn diện hơn về cách thức hoạt động của hệ điều hành Linux.

Mục lục:

✓ 1. Tổng quan về khóa học.

✓ 2. Accessing Files.

✓ 3. Quản lý File và Thư mục.

✓ 4. Command Line, Environment, và Time.

✓ 5. Processes và Pipes.

✓ 6. Controlling Access, Identity, và Permissions.

✓ 7. Làm chủ Signals.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.