Tự Học Data Science - Machine Learning Tại Nhà Chỉ Từ 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học AWS Developer - Triển Khai, Xây Dựng Và Tối Ưu Hóa Các Ứng Dụng Trên AWS [Mã - 7600 A]

Tận dụng các kỹ năng developer của bạn để xây dựng và chạy các ứng dụng trong AWS Cloud.

khoa-hoc-aws-developer-trien-khai-xay-dung-va-toi-uu-hoa-cac-ung-dung-tren-aws-ma-7600a


Giới thiệu khoá học: 

Lộ trình kỹ năng này bao gồm tất cả các mục tiêu cần thiết để phát triển ứng dụng với Amazon Web Services. Bạn sẽ tìm hiểu cách phát triển, triển khai và gỡ lỗi các ứng dụng dựa trên đám mây bằng AWS. Mặc dù lộ trình này sẽ chuẩn bị cho bạn tham gia kỳ thi AWS Developer Associate Certification, nhưng nó cũng dạy cho bạn các kỹ năng thực hành, thực tế để phát triển thành công với AWS. Khi kết thúc lộ trình này, bạn sẽ thành thạo và có kinh nghiệm với tất cả các dịch vụ chính trong AWS.

Khóa học này dành cho sinh viên trình độ trung cấp và bắt đầu với phần tổng quan về các nền tảng của Elastic Compute Cloud (EC2). Sau đó, nó sẽ đưa bạn qua một chương trình giảng dạy chuyên sâu về phát triển, triển khai và bảo trì các ứng dụng, đặc biệt là các ứng dụng Serverless trên AWS.

Tại sao bạn nên lấy chứng chỉ AWS developer? - Nghiên cứu gần đây cho thấy gần 83% khối lượng công việc của doanh nghiệp sẽ được chuyển lên đám mây. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều cơ hội dành cho những người có chứng nhận AWS Developer Associate. Mức lương trung bình của các cộng sự được AWS chứng nhận là gần 113.932 USD.

Xin lưu ý, khóa học này không dạy bạn cách code. Tất cả code bắt buộc trong khóa học này được cung cấp khi bạn tham gia khóa học.

Mục lục:

✓ 01 - Giới thiệu khóa học.

✓ 02 - Hiểu sâu về khái niệm - EC2 & Các thành phần của nó.

✓ 03 - EC2 - Mang tất cả các mảnh ghép lại với nhau.

✓ 04 - Elastic IP Address (EIP).

✓ 05 - Elastic Load Balancing (ELB).

✓ 06 - Amazon EC2 Auto Scaling.

✓ 07 - AWS Identity & Access Management (IAM).

✓ 08 - Simple Storage Service (S3) & Elastic File System (EFS).

✓ 09 - Databases on AWS.

✓ 10 - Route 53.

✓ 11 - Virtual Private Cloud (VPC) Fundamentals.

✓ 12 - Docker on AWS.

✓ 13 - Elastic Beanstalk.

✓ 14 - CloudFormation.

✓ 15 - AWS Lambda.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Nhanh chóng triển khai và quản lý các ứng dụng bằng cách sử dụng Elastic Beanstalk mà không gặp phải sự phức tạp của cơ sở hạ tầng bên dưới.

✓ Tận dụng các loại cơ sở dữ liệu khác nhau trên nền tảng AWS bao gồm RDS, DynamoDB, ElastiCache và Aurora.

✓ Cách sử dụng Lambda để chạy code mà không cần nghĩ đến server và chỉ trả tiền cho thời gian điện toán mà bạn sử dụng.

✓ Các thuộc tính khác nhau của CloudFormation và cách tăng tốc độ cloud provisioning với infrastructure as code.

✓ Docker và ECS Basic.

✓ Các thành phần của Amazon ECS như ECS Cluster, Task Definitions, Services và Tasks, v.v.

✓ Triển khai và quản lý Docker containers trên AWS.

✓ Sử dụng Auto Scaling để tăng và giảm số lượng resources dựa trên các yếu tố khác nhau như thời gian trong ngày, nhu cầu và kiểu lưu lượng truy cập đến.

✓ Triển khai và quản lý các loại Load Balancer khác nhau bao gồm Classic, Application và Network.

✓ Cách sử dụng Route 53 làm một DNS service để định tuyến lưu lượng domain của bạn tới cơ sở hạ tầng AWS.

✓ Triển khai các chính sách Route 53 routing khác nhau bao gồm Simple, Weighted, Latency, Failover, Geolocation, và Mutivalue Answer.

✓ Một số nguyên tắc cơ bản nhưng quan trọng của VPC.

✓ Peering, VPC Endpoints, Site-to-Site VPN, và Direct Connect (DX).

✓ Thực thi quản lý và kiểm soát truy cập nghiêm ngặt bằng IAM.

✓ Cơ bản về Elastic File System (EFS).

✓ AWS Global Infrastructure.

✓ Các building block khác nhau của Elastic Compute Cloud (EC2) chẳng hạn như Instance Types và Amazon Machine Images (AMI), v.v.

✓ Các tùy chọn giá EC2

✓ IP addressing.

✓ Elastic Blok Store (EBS) basic.

✓ Cách sử dụng của Security Group làm một virtual firewall để hạn chế lưu lượng truy cập vào và ra đối với các EC2 instance của chúng tôi.

✓ Khởi chạy và kết nối với các Amazon EC2 Linux và Windows instance.

✓ Elastic IP address.

✓ Vượt qua kỳ thi AWS Certified Developer Associate (DVA-C01).

Khóa học này dành cho ai:

✓ AWS Beginner. Không cần có kinh nghiệm AWS trước đó.

✓ Các developer hiện tại, solutions architect và system administrator.

✓ Sinh viên quan tâm đến việc hosting các ứng dụng có khả năng mở rộng, khả năng chịu lỗi và khả năng phục hồi cao trên AWS cloud.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.