Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học MERN Stack - MongoDB, Express, React Và NodeJS 2022 [Mã - 8245 A]

gioi-thieu-khoa-hoc-mern-stack-mongodb-express-react-va-nodejs-2022-ma-8245A


Giới thiệu khóa học:

Chào mừng bạn đến với khóa học MERN Stack. Trong khóa học, chúng tôi sẽ xây dựng ứng dụng full stack (Jobify) từ đầu, sử dụng MongoDB, Express, React và Node.js.

Trong suốt khóa học, chúng tôi sẽ:

✓ Tạo một ứng dụng front-end từ đầu (React).

✓ Thêm normalize.css và global styles vào Ứng dụng React.

✓ Xây dựng một loạt các trang đẹp mắt (Landing, Error, Register, Dashboard, v.v.).

✓ Thiết lập các hình ảnh đẹp mắt.

✓ Setup routing sử dụng React Router 6.

✓ Tạo một global context bằng cách sử dụng createContext và tận dụng useContext hook.

✓ Setup một global state bằng cách sử dụng useReducer hook.

✓ Tạo global Alert component.

✓ Tạo ứng dụng server từ đầu.

✓ Sử dụng các ES6 Module trên back-end.

✓ Implement "nodemon" package.

✓ Setup MongoDB database trong cloud (Atlas).

✓ Tạo routes và controllers.

✓ Extensively test trong POSTMAN.

✓ Validate Email.

✓ Tận dụng "express-async-errors" package.

✓ Setup error handling trong Express.

✓ Hash passwords.

✓ Implement JWT cho authentication và authorization.

✓ Kết nối ứng dụng front-end với server của chúng tôi.

✓ Utilize "concurrently" package.

✓ Setup "proxy" trong create-react-app.

✓ Programmatically navigate bằng React Router 6.

✓ Persist data trong local storage.

✓ Compare passwords.

✓ Setup nested pages và protected route bằng cách sử dụng React Router 6.

✓ Setup create layout bằng React Router 6.

✓ Triển khai chức năng đăng xuất.

✓ Set JWT token trong Postman theo lập trình.

✓ Triển khai các cấu hình Axios khác nhau.

✓ Thiết lập moment.js trên front-end và back-end.

✓ Hoàn chỉnh chức năng CRUD.

✓ Setup permission trên server.

✓ Tạo mock data (Mockaroo) và điền vào cơ sở dữ liệu.

✓ Setup nice charts và cards.

✓ Triển khai chức năng tìm kiếm / lọc trên server và front-end.

✓ Triển khai phân trang trên server và front-end.

✓ Triển khai ứng dụng MERN đến Heroku.

Mục lục:

✓ 01 - Giới thiệu.

✓ 02 - Setup.

✓ 03 - Landing Page.

✓ 04 - First Components.

✓ 05 - React Router 6.

✓ 06 - Error Page.

✓ 07 - Register Page.

✓ 08 - Context.

✓ 09 - Server Setup.

✓ 10 - Routes và Controllers Structure.

✓ 11 - User Model.

✓ 12 - Register Controller Initial Setup.

✓ 13 - Error Handling.

✓ 14 - Hash Password.

✓ 15 - JWT.

✓ 16 - Connect Front-End and Server.

✓ 17 - Register User Front-End.

✓ 18 - Login User Server.

✓ 19 - Login User Front-End.

✓ 20 - Nested Pages và Protected Route.

✓ 21 - Shared Layout.

✓ 22 - Navbar.

✓ 23 - Small Sidebar.

✓ 24 - Big Sidebar.

✓ 25 - Auth - Server Setup.

✓ 26 - Update User - Server.

✓ 27 - Profile Page.

✓ 28 - Axios Setup.

✓ 29 - Update User - Front-End.

✓ 30 - Job Model và CreateJob Controller.

✓ 31 - Create Job - Front-End.

✓ 32 - Get All Jobs - Server.

✓ 33 - Get All Jobs - Front-End.

✓ 34 - Edit, Delete Job - Setup.

✓ 35 - Edit, Delete Job - Server.

✓ 36 - Edit, Delete Job - Front-End.

✓ 37 - Mock Data.

✓ 38 - Stats - Server.

✓ 39 - Stats - Front-End.

✓ 40 - Monthly Applications - Server.

✓ 41 - Monthly Applications - Fron-End.

✓ 42 - FilterSort - Server.

✓ 43 - FilterSort - Front-End.

✓ 44 - Pagination - Server.

✓ 45 - Pagination - Front-End.

✓ 46 - Deployment.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Học cách tạo ứng dụng big full stack từ đầu.

✓ Tìm hiểu cách kết nối ứng dụng Front-End (React) với ứng dụng Backend (Express, MongoDB, NodeJS).

✓ Học cách triển khai JWT để xác thực và ủy quyền.

✓ Học cách triển khai React Hooks, Async/Await, React Router 6, Axios.

✓ Học cách triển khai ES6 trong Node.

✓ Học cách triển khai ứng dụng MERN trên Heroku.

✓ Tìm hiểu các phương pháp hay nhất về các ứng dụng Front-End và Server.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét