Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Django 4 Và Python Full-Stack Developer 2022 [Mã 8251 A]

Chào mừng bạn đến với khóa học trực tuyến tốt nhất để học cách tạo các website bằng Python và Django!

Giới Thiệu Khóa Học Django 4 Và Python Full-Stack Developer 2022 [Mã 8251 A]

Tìm hiểu toàn bộ công nghệ để tạo các website đẹp và responsive với Python và Django!

Giới thiệu khóa học

Chào mừng bạn đến với khóa học trực tuyến tốt nhất để học cách tạo các website bằng Python và Django! Trong khóa học này, chúng tôi đưa bạn từ zero đến hero trong web development với Django!

Cho dù bạn muốn thay đổi con đường sự nghiệp, mở rộng kỹ năng hiện tại của bạn, bắt đầu kinh doanh doanh nghiệp của riêng bạn, trở thành một nhà tư vấn, hoặc chỉ muốn học hỏi, đây là khóa học dành cho bạn!

Chúng tôi sẽ dạy cho bạn những công nghệ mới nhất để xây dựng các ứng dụng web tuyệt vời với Python 3 và Django 4! Nhưng chúng tôi không chỉ dạy điều đó, chúng tôi còn dạy các công nghệ Front End mà bạn cần biết, bao gồm HTML, CSS và Bootstrap. Khóa học này có thể là điểm dừng chân duy nhất của bạn cho mọi thứ bạn cần! Nó sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho nhiều câu hỏi của bạn khi bạn bắt đầu hành trình trở thành một web developer!

Khóa học này được thiết kế để bất kỳ ai cũng có thể học cách trở thành một web developer. Chúng tôi hướng dẫn bạn cách lập trình bằng cách sử dụng các bài giảng video HD, các Hướng dẫn Code Project, Bài tập, các Slide trình bày khái niệm, các ghi chú Code có thể tải xuống, Bài tập đọc và hơn thế nữa!

Bạn sẽ học được gì?

✓ Học cách sử dụng HTML.

✓ Tạo các responsive layout với Bootstrap.

✓ Tạo kiểu cho website của bạn bằng CSS.

✓ Hiểu các phần tử website tĩnh như HTML, CSS và landing page.

✓ Học cách sử dụng view dựa trên Django function.

✓ Sử dụng Django Template Language để tương tác với front-end từ Django.

✓ Sử dụng Django Models để tương tác với SQL backend database.

✓ Học cách sử dụng view dựa trên class nâng cao để nhanh chóng tạo các website.

✓ Sử dụng các hệ thống quản trị và xác thực tích hợp của Django.

✓ Học cách sử dụng Django Forms.

✓ Tạo mối quan hệ giữa các model table trong cơ sở dữ liệu.

Dưới đây chỉ là một vài chủ đề có trong khóa học này:

✓ HTML5.

✓ CSS3.

✓ Bootstrap.

✓ Python.

✓ Django Basic.

✓ Django Views.

✓ Django Template Language.

✓ Django Forms.

✓ Django Admin và Customization.

✓ ORM.

✓ Django Class Based Views.

✓ User Authentication.

✓ Và nhiều, nhiều hơn nữa!

Mục lục:

✓ 01 - Chào mừng và Tổng quan về khóa học.

✓ 02 - Giáo trình và thiết lập khóa học.

✓ 03 - HTML 5.

✓ 04 - CSS.

✓ 05 - Bootstrap.

✓ 06 - Tổng quan về Python - Basic.

✓ 07 - Python nâng cao.

✓ 08 - Giới thiệu về Django Framework.

✓ 09 - Django - View, Routing, và URL.

✓ 10 - Django - Templates.

✓ 11 - Django - Models, Databases, và Queries.


Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.


Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.