Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Apache Spark Và Databricks - Stream Processing Trong Lakehouse [Update Tháng 10-2023] [Mã - 6972 A]

gioi-thieu-khoa-hoc-apache-spark-va-databricks-stream-processing-trong-lakehouse-ma-6972a


Làm chủ Stream processing sử dụng Apache Spark (PySpark) và Azure Databricks (Azure) với một Capstone Project từ đầu đến cuối.

Giới thiệu về khóa học

Khóa học Apache Spark và Databricks - Stream Processing trong Lakehouse bằng Ngôn ngữ Python và PySpark API. Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu về Real-time Stream processing bằng cách sử dụng Apache Spark và Databricks Cloud, đồng thời áp dụng kiến ​​thức đó để xây dựng các giải pháp real-time stream processing. Khóa học này dựa trên ví dụ và tuân theo cách tiếp cận giống như phiên làm việc. Chúng tôi sẽ thực hiện phương pháp live coding và giải thích tất cả các khái niệm cần thiết.

Capstone Project:

Khóa học này cũng bao gồm một Capstone project End-To-End. Dự án sẽ giúp bạn hiểu cách tiếp cận thiết kế, coding, triển khai, thử nghiệm và CI/CD của dự án thực tế.

Mục lục:

✓ 01 - Trước khi bạn bắt đầu.

✓ 02 - Thiết lập môi trường của bạn.

✓ 03 - Bắt đầu với Spark Streaming.

✓ 04 - Kafka for Data Engineer.

✓ 05 - Làm việc với Databricks Platform.

✓ 06 - Capstone Project - Triển khai Real-time Project trong Lakehouse.

✓ 07 - Lời cuối cùng.

✓ 08 - Lưu trữ - Nội dung khóa học cũ.

Bạn sẽ học được gì?

✓ Các khái niệm về Real-time Stream Processing.

✓ Spark Structured Streaming API và Architecture.

✓ Làm việc với Streaming Sources và Sinks.

✓ Kafka for Data Engineer.

✓ Làm việc với Kafka Source và tích hợp Spark với Kafka.

✓ State-less và State-full Streaming Transformation.

✓ Windowing Aggregates sử dụng Spark Stream.

✓ Watermarking và State Cleanup.

✓ Streaming Joins và Aggregation.

✓ Handling Memory Problems với Streaming Joins.

✓ Làm việc với Azure Databricks.

✓ Capstone Project - Ứng dụng streaming trong Lakehouse.

Khóa học này dành cho ai?

✓ Software Engineer và Architect sẵn sàng thiết kế và phát triển Bigdata Engineering Project bằng cách sử dụng Apache Spark và Databricks Cloud.

✓ Các lập trình viên và nhà phát triển đang mong muốn phát triển và học hỏi Data Engineering bằng cách sử dụng Apache Spark và Databricks Cloud. 

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét