Tự Học Data Science - Machine Learning Tại Nhà Chỉ Từ 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Trải Nghiệm Thực Hành Spring & Spring Boot (Full-Stack Project) [Mã - 7598 A]

Phát triển Project Full-Stack: Spring Data JPA, MVC, Thymeleaf, Spring Testing (Mockito, JUnit), Spring Security, Maven.

khoa-hoc-trai-nghiem-thuc-hanh-spring-spring-boot-full-stack-project-ma-7598a


Giới thiệu khoá học:

Khóa học này dạy cách xây dựng một ứng dụng full-stack từ dưới lên và chạm vào các khái niệm rất quan trọng được sử dụng trong live software development thực tế.

Các chủ đề chính :

✓ Tìm hiểu cách xây dựng system class diagram (UML) dựa trên các yêu cầu kinh doanh của hệ thống.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng Spring Initializr và cách contrcust dự án Spring Boot.

✓ Tìm hiểu cách phát triển Model layer bằng Spring Data JPA.

✓ Tìm hiểu cách phát triển Business layer bằng Spring Service.

✓ Tìm hiểu cách phát triển Unti testing bằng JUnit-5 và Mockito-4.

✓ Tìm hiểu cách phát triển Integration testing bằng Test Containers.

✓ Tìm hiểu cách phát triển Front-End bằng Spring MVC và Theymleaf.

✓ Tìm hiểu cách phát triển Users Authentication và Authorization bằng Spring Secuirty (Statefull).

✓ Tìm hiểu cách sử dụng công cụ Maven Build.

✓ Sử dụng Mysql Database để lưu trữ dữ liệu.

✓ Sử dụng Java IDE tốt nhất trong khi nhà phát triển: Intellij IDEA.

✓ Giải thích cách cài đặt phần mềm trên Windows và Linux.

Mục lục:

✓ 1. Tổng quan về khóa học.

✓ 2. Chuẩn bị môi trường của bạn (Linux Ubuntu).

✓ 3. Phân tích dự án (Yêu cầu nghiệp vụ).

✓ 4. Triển khai Bước 1 : Triển khai Model Layer sử dụng Spring Data JPA.

✓ 5. Triển khai Bước 2 : Triển khai Business Layer sử dụng Spring Service.

✓ 6. Triển khai Bước 3 : Triển khai Testing Layer sử dụng Spring Boot Testing.

✓ 7. Triển khai Bước 4 : Triển khai Front-End Layer sử dụng Thymeleaf.

✓ 8. Triển khai Bước 5 : Triển khai Security Layer sử dụng Spring Security.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Xây dựng một Project Java Spring Full-Stack.

✓ Sử dụng các phương pháp hay nhất về Spring.

✓ Sử dụng Spring 5.3 và Spring Boot 2.7.

✓ Triển khai back-end layer sử dụng Spring Data JPA.

✓ Bảo mật ứng dụng và triển khai user roles bằng Spring Security.

✓ Triển khai front-end bằng Spring MVC Thymeleaf.

✓ Triển khai unit testing cho project bằng Mocoito.

✓ Triển khai unit testing cho project bằng Unit.

✓ Triển khai Integration Testing sử dụng Test Containers.

✓ Source Code có thể tải xuống.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Java/Spring Developers muốn thực hành ứng dụng thời gian thực.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.