Tự Học Data Science - Machine Learning Tại Nhà Chỉ Từ 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Next.js Project - 4 Dự Án NextJS (Bản Sao Instagram, Google, Twitter, IMDB) [Update Tháng 11-2022] [Mã 7635 A]

Next.js (React js framework) Project. Thực hành xây dựng 4 dự án NextJS. IMDB, Instagram, Twitter & Google clone bằng Next js.

khoa-hoc-nextjs-project-4-du-an-next-js-ban-sao-instagram-google-twitter-imdb-ma-7635a


Giới thiệu khóa học:

Next.js Project MỚI. Xây dựng 4 dự án thực hành NextJS hoàn toàn mới bao gồm các bản sao IMDB, Instagram, Twitter và Google.

Chào mừng bạn đến với khóa học tốt nhất để học Next js thông qua việc phát triển các ứng dụng trong thế giới thực.

Đây là khóa học dựa trên dự án bao gồm các dự án thực hành như bản sao Instagram, Twitter, IMDB và Google.

Chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp hay nhất của Nextjs để thiết kế và xây dựng các website đầy đủ chức năng.

Cho đến nay, bốn dự án đã được tạo cho khóa học này, bao gồm IMDB, Instagram, Twitter và Google và nhiều dự án khác đang được thêm vào mỗi tháng. Bạn có thể kiểm tra bản xem trước của từng dự án trong giáo trình khóa học.

Trong khóa học hoàn toàn mới này, bạn sẽ học các kỹ thuật rendering chẳng hạn như cách xây dựng các static site page, server side rendering và incremental static regeneration. Bạn sẽ tìm hiểu về pagination, chức năng image uploading và state management bằng cách sử dụng recoil. Bạn sẽ có thể tạo các responsive website tuyệt vời với Tailwind CSS phiên bản mới nhất (3.0).

Khóa học này cũng hướng dẫn bạn cách sử dụng Firebase cho cơ sở dữ liệu và lưu trữ. Chúng tôi sẽ sử dụng next-auth for authentication. Và bạn sẽ học cách sử dụng TMDB và google search API.

Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu cách triển khai các ứng dụng của mình bằng cách sử dụng vercel với tên miền tùy chỉnh của riêng bạn.

Dự án bạn sẽ xây dựng trong khóa học này:

1. IMDB Clone:

✓ Sử dụng TMBD database.

✓ Style with Tailwind CSS.

2. Instagram Clone:

✓ Sử dụng Firebase cho cơ sở dữ liệu và lưu trữ

✓ Style with Tailwind CSS.

✓ Authenticate sử dụng next-auth.

✓ Áp dụng chức năng like và comment.

✓ Thêm chức năng upload và sử dụng tag Image của Nextjs.

3. Google Clone:

✓ Style with Tailwind CSS.

✓ Authenticate sử dụng next-auth.

✓ Sử dụng google search api.

✓ Bao gồm tìm kiếm trên web và hình ảnh.

4. Twitter Clone:

✓ Style with Tailwind CSS.

✓ Authenticate sử dụng next-auth và Firebase auth.

✓ Áp dụng chức năng like và comment.

✓ Thêm chức năng upload và sử dụng tag Image của Nextjs.

Mục lục:

✓ 1. Project 1 - Google Clone.

✓ 2. Project 2 - IMDB Clone.

✓ 3. Project 3 - Instagram Clone.

✓ 4. Project 4 - Twitter Clone.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Tìm hiểu cách xây dựng 4 ứng dụng NextJS mạnh mẽ thiết thực bao gồm TMDB, Instagram, Google và Twitter Clone.

✓ Tìm hiểu tất cả về các kỹ thuật rendering như cách xây dựng các static site page, server side rendering và incremental static regeneration.

✓ Tìm hiểu về pagination, chức năng upload hình ảnh và state management bằng cách sử dụng recoil.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng Firebase cho cơ sở dữ liệu và lưu trữ.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng next-auth for authentication.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng TMDB và google search API.

✓ Tìm hiểu cách triển khai ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng vercel với tên miền tùy chỉnh của riêng bạn.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Các Developer muốn bắt đầu sử dụng NextJS và xây dựng các ứng dụng trong thế giới thực.

✓ Những sinh viên muốn củng cố portfolio của họ với các clone project.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.