Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Microsoft Azure IT Administration Với Simulation [Mã - 7627 A]

Tìm hiểu cách quản trị thành thạo Microsoft Azure IT Administration với bài giảng và thực hành mô phỏng có sẵn 24/7.
Liu Liu

khoa-hoc-microsoft-azure-it-simulation-ma-7627a


Giới thiệu khóa học:

CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC BAO GỒM:

1. Giới thiệu:

✓ Chào mừng đến với khóa học.

✓ Tìm hiểu về Microsoft Environment.

✓ Có một nền tảng vững chắc về Active Directory Domains.

✓ Có nền tảng vững chắc về RAS, DMZ, và Virtualization.

✓ Có nền tảng vững chắc về Microsoft Cloud Services.

2. Thiết lập để thực hành:

✓ QUAN TRỌNG: Sử dụng Bài tập trong khóa học.

✓ Tạo một tài khoản Azure miễn phí.

✓ Kích hoạt Azure AD P2 license.

3. Azure Subscriptions, Costs và Resources:

✓ Azure Shared responsibility model.

✓ Subscriptions trong Azure.

✓ Sử dụng management groups trong Azure.

✓ Học cách manage costs với alerts và budgets trong Azure.

✓ Use cases for IaaS, PaaS, và SAAS.

✓ Sử dụng resource groups trong Azure.

✓ Tagging resources trong Azure.

✓ Add locks vào resources trong Azure.

✓ Sử dụng Azure Policies để kiểm soát Azure Resources.

4. Tìm hiểu về Azure Active Directory (Azure AD) management và access control:

✓ User identity creation trong Azure Active Directory (Azure AD).

✓ Group creation và management trong Azure AD.

✓ Các thuộc tính liên quan đến Users and Groups.

✓ Device settings trong Azure AD.

✓ Sử dụng administrative units trong Azure AD.

✓ License management trong Azure AD.

✓ Triển khai self-service password reset (SSPR) trong Azure AD.

✓ Assigning Roles trong Azure AD.

✓ Sử dụng role-based access control (RBAC) để tạo các custom role.

✓ Assigning roles ở các phạm vi khác nhau.

5. Azure PowerShell và Cloudshell:

✓ Các khái niệm nền tảng về PowerShell.

✓ Kết nối PowerShell với Azure.

✓ Sử dụng PowerShell với Azure AD.

✓ Azure Cloudshell.

✓ Azure CLI / Bash.

✓ Azure CLI installed locally.

6. Virtual Networks (vNets) và Virtual Subnets trong Azure:

✓ Các khái niệm sử dụng virtual networks và subnets trong Azure.

✓ Azure virtual network và subnet creation.

✓ Sử dụng PowerShell để tạo vNets.

✓ Mạng ảo ngang hàng trong Azure.

✓ Private và public IP address trong Azure.

✓ Azure DNS management.

✓ Sử dụng network security groups (NSG) and ASG trong Azure.

✓ Sử dụng User Defined Routes (UDR) trong Azure.

7. Tìm hiểu các khái niệm về Service Endpoints và Private Endpoints:

✓ Sử dụng service endpoints trong Azure.

✓ Các quy tắc hiệu quả trong một NSG.

✓ Azure Bastion creation trong Azure.

8. Tìm hiểu về Azure Load Balancers:

✓ Khái niệm Azure load balancing.

✓ Internal vs public load balancing.

✓ Azure Application Gateway load balancing.

9. Tìm hiểu Azure Firewall:

✓ Sử dụng một router table để hướng lưu lượng đến Azure Firewall.

✓ Thiết lập một Azure Firewall.

✓ Azure Firewall Manager.

10. Virtual networking monitoring và troubleshooting:

✓ Sử dụng Azure Monitor để giám sát mạng.

✓ Azure Network Watcher.

✓ Virtual network connectivity troubleshooting.

✓ External network troubleshooting.

✓ Azure DDoS Protection.

11. Lưu trữ trong Azure:

✓ Các khái niệm về làm việc với storage accounts.

✓ Storage account creation trong Azure.

✓ Triển khai network access vào storage accounts.

✓ Định cấu hình một storage account để sử dụng Azure AD authentication.

✓ Storage account access keys trong Azure.

✓ Tạo shared access signature (SAS) tokens.

✓ Sử dụng stored access policies.

✓ Import và export jobs.

✓ Các khái niệm về sử dụng storage redundancy trong Azure.

✓ Sử dụng storage redundancy trong Azure.

✓ Object replication.

✓ Azure file share và cấu hình Configuring storage tiers.

✓ Azure Blob storage management.

✓ Làm việc với blob lifecycle management.

12. Virtual Machines (VM) creation và Azure Resource Manager (ARM) templates:

✓ Tạo một Virtual Machine (VM) trong Azure.

✓ Sử dụng PowerShell để tạo một máy ảo trong Azure.

✓ Quản lý disk encryption.

✓ Di chuyển máy ảo giữa các resource group.

✓ Thay đổi kích thước máy ảo trong Azure.

✓ Thêm data disks.

✓ Triển khai network settings với máy ảo.

✓ Các tùy chọn cho virtual machine availability.

✓ Sử dụng virtual machine scale sets trong Azure.

✓ Quản lý Azure Resource Manager (ARM) templates.

✓ Azure Resource Manager (ARM) template deployment.

✓ Cách lưu một triển khai hiện có dưới dạng ARM template.

✓ Virtual machine (VM) extension.

13. Azure App Services:

✓ Các khái niệm về sử dụng App Service Plans.

✓ App Service plan deployment.

✓ App Service plan scaling configuration.

✓ App Service creation.

✓ Networking settings trong App Services.

✓ Deployment settings với App Services.

✓ Custom domain name.

✓ Backups for App Services.

✓ App Service Security.

14. Container và Kubernetes Services:

✓ Các khái niệm về làm việc với Azure Container.

✓ Azure Container Instance sizing và scaling.

✓ Khái niệm về container groups.

✓ AKS Scaling.

✓ Azure Kubernetes Service (AKS) storage.

✓ Nâng cấp một AKS cluster.

✓ AKS network connectivity.

15. Database management trong Azure:

Thiết lập SQL Database/Server và sử dụng SSMS để kết nối.

SQL firewall settings cho các client connection.

Sử dụng database authentication với Azure AD.

SQL database auditing.

16. Backup và Recovery trong Azure:

✓ Azure Recovery Services vault deployment.

✓ Backup policies.

✓ Azure backup và restoration.

✓ Sử dụng backup reports.

✓ Azure Site Recovery.

17. Azure Monitor:

✓ Sử dụng metrics trong Azure Monitor.

✓ Azure Monitor logs.

✓ Azure Monitor alerts và actions.

✓ VM, storage accounts, và network monitoring.

✓ Sử dụng Azure Advisor.

18. Kết thúc.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Tìm hiểu các khái niệm và thực hành các hoạt động cần thiết để làm chủ Microsoft Azure IT Administration.

✓ Có được một lượng kiến ​​thức khổng lồ liên quan đến Microsoft Azure IT Administration.

✓ Học bằng cách thực hành các mô phỏng thực tế về Microsoft Azure IT Administration.

✓ Tìm hiểu cách thiết lập test lab của riêng bạn để thực hành các khái niệm!

Khóa học này dành cho ai:

✓ IT quan tâm đến việc tìm hiểu rất nhiều về Microsoft Azure administration.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.