Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Spring Boot Development Hoàn Chỉnh [Mã - 7587 A]

Trở thành một Java Web Developer: MVC, REST API, OpenAPI Documentation, Testing, Spring Data JPA (SQL), Spring Security (JWT).
Liu Liu

gioi-thieu-khoa-hoc-spring-boot-development-hoan-chinh-ma-7587a


Giới thiệu khoá học:

Trở thành một Java Web Developer và xây dựng các API mạnh mẽ!

Đây là khóa học phát triển web tương tác. Mỗi phần được đóng gói với các bài tập coding.

Spring Boot Development cung cấp hỗ trợ cho Visual Studio Code và IntelliJ. Chương trình học như sau:

1. Thiết lập một Spring Boot Project: Tạo một Spring Boot Project bằng cách sử dụng các phương pháp hay nhất.

2. Model View Controller: Xây dựng một ứng dụng Web tuân thủ thiết kế Model View Controller.

3. Field Validation: Xác thực các trường trước khi gửi biểu mẫu để ngăn việc lưu trữ dữ liệu không hợp lệ.

4. Three-Layer Codebase: Refactor code của bạn để đảm bảo code sạch và có thể mở rộng.

5. Bean và Dependency Injection : Loosely couple code của bạn bằng cách sử dụng beans.

6. Testing một ứng dụng Web Spring Boot : Viết các unit và integration test để xác minh rằng ứng dụng của bạn đang hoạt động chính xác.

7. React : Kết nối ứng dụng Spring Boot của bạn với một React Front-end.

8. REST API: Phát triển một REST API có thể xử lý các thao tác GET / POST / PUT / DELETE.

9. OpenAPI: Document ứng dụng của bạn bằng OpenAPI specification.

10. Exception Handling: Làm cho API của bạn linh hoạt bằng cách throwing và handling các ngoại lệ không được kiểm tra bên trong @ControllerAdvice.

11. Spring Data JPA (SQL) : Phát triển một REST API tương tác với cơ sở dữ liệu SQL. Define các relational table có chứa các mối quan hệ @OneToMany và @ManyToMany.

12. Spring Boot Security: Bảo mật ứng dụng của bạn thông qua Authentication cơ bản cũng như dựa trên Token (JWT).

Mục lục:

✓ 01 - Module 1: Spring Boot Fundamentals.

✓ 02 - Cài đặt cần thiết.

✓ 03 - Choose Your Path.

✓ 04 - Path A: Visual Studio Code (Được khuyến nghị).

✓ 05 - Challenge 1.

✓ 06 - Path B: IntelliJ.

✓ 07 - Challenge 1.

✓ 08 - Model View Controller.

✓ 09 - Challenge 2.

✓ 10 - Field Validation.

✓ 11 - Challenge 3.

✓ 12 - Three Layer Codebase.

✓ 13 - Challenge 4.

✓ 14 - Beans và Dependency Injection.

✓ 15 - Challenge 5.

✓ 16 - Testing một Web Application.

✓ 17 - React.

✓ 18 - Module 2: Backend Development.

✓ 19 - REST API.

✓ 20 - Challenge 6: OpenAPI Documentation.

✓ 21 - Challenge 7: Testing.

✓ 22 - SQL Database (Spring Boot JPA).

✓ 23 - Challenge 8: Many to Many Relationships.

✓ 24 - Spring Security: Basic và JWT Authentication (featuring MySQL).

✓ 25 - Phụ lục A: Tài nguyên hữu ích.

✓ 26 - Phụ lục B: Workbook Solutions.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Khởi chạy một HTTP Server.

✓ Model View Controller.

✓ Field Validation.

✓ Beans và Dependency Injection.

✓ Unit Testing Business Logic.

✓ Integration Testing Request – Response Lifecycle.

✓ REST API.

✓ Exception Handling.

✓ OpenAPI Documentation.

✓ Spring Data JPA (SQL Database).

✓ Spring Security (Basic).

✓ Spring Security (JWT).

Khóa học này dành cho ai:

✓ Nếu bạn muốn chuyển sang lĩnh vực Web Development (Backend).

✓ Nếu bạn muốn xây dựng các Web API tinh vi và linh hoạt.

✓ Nếu bạn muốn bảo mật Web API của mình bằng các kỹ thuật hiện đại.

✓ Nếu bạn muốn tìm hiểu các phương pháp hay nhất từ ​​một Senior Developer.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.