Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Terraform - Từ Zero Đến Chuyên Gia Được Chứng Nhận [Mã - 8244 A]

Bạn sẽ học mọi thứ cần thiết để vượt qua kỳ thi HashiCorp Certified: Terraform Associate và hơn thế nữa.
Liu Liu

gioi-thieu-khoa-hoc-terraform-tu-zero-den-chuyen-gia-duoc-chung-nhan-ma-8244-A

Giới thiệu khóa học

Chào mừng bạn đến với Khóa học: Terraform - Từ Zero Đến Chuyên Gia Được Chứng Nhận.

Khóa học bao gồm tất cả các tính năng của Terraform v0.12 , v0.13 , v0.14, v0.15 và v1.x.

Bạn sẽ học mọi thứ cần thiết để vượt qua kỳ thi HashiCorp Certified: Terraform Associate và hơn thế nữa.

Bạn sẽ trở thành Real Terraform Professional!

Khóa học hoàn toàn dựa trên việc xây dựng Cơ sở hạ tầng trên AWS - Amazon Web Services , nhưng tôi có một bài học hướng dẫn cách làm việc với GCP - Google Cloud Platform và provision VM và Web Server đơn giản.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Hoàn toàn sẵn sàng cho HashiCorp Certified: Kỳ thi Terraform Associate.

✓ Tạo Cloud Infrastructure bằng Terraform trên AWS - Amazon Web Services.

✓ Sử dụng Terraform ở Cấp độ Chuyên nghiệp.

✓ Tạo và sử dụng Terraform Modules.

✓ Refactor Cơ sở hạ tầng hiện có bằng Terraform.

✓ Tất cả các chủ đề cơ bản và nâng cao của Terraform.

✓ Terraform Cloud, Terraform Enterprise.

Các bài học trong khóa học:

✓ Chào mừng và giới thiệu.

✓ Terraform là gì và tại sao bạn cần nó.

✓ Cài đặt trên Windows.

✓ Cài đặt trên Linux.

✓ Cài đặt trên Mac.

✓ Nâng cấp phiên bản Terraform.

✓ Cài đặt ATOM Text Editor và Terraform Plugins.

✓ AWS Credentials Setup cho Terraform.

✓ Tạo Resources trên AWS.

✓ Update Resources trên AWS.

✓ Destroy Resources trên AWS

✓ Bootstrap simple WebServer.

✓ Bootstrap simple WebServer với External Static file.

✓ Bootstrap simple WebServer với External Template file.

✓ Ví dụ về Làm việc với Google Cloud Platform, tạo simple VM và WebServe.

✓ Dynamic Blocks.

✓ Almost Zero downtime WebServer với Lifecycle và Elastic IP.

✓ Manage dependency  - depends_on.

✓ Show execution results - outputs.

✓ Generate, Store, Retrieve Secrets - SSM Parameter Store.

✓ Generate, Store, Retrieve Secrets - AWS Secrets Manager.

✓ Sử dụng Data Sources để tìm nạp thông tin.

✓ Sử dụng Data Sources để tìm nạp AMI id mới nhất.

✓ Deploy Highly Available Web Site với Zero Downtime và Green/Blue Deployment.

✓ Variables.

✓ Variables với tính năng Auto Filling.

✓ Local Variables.

✓ Execute Local Commands - local-exec.

✓ Execute Remote Commands - remote-exec.

✓ Lookup và Conditions.

✓ Terraform Loops - count.

✓ Terraform Loops - for_each.

✓ Terraform Loops - for in.

✓ Tạo Resources trong Multiply AWS Regions.

✓ Tạo Resources trong Multiply AWS Accounts và Regions.

✓ Terraform Remote State.

✓ Terraform Modules Part-1 - Chuyển đổi code của bạn thành Module.

✓ Terraform Modules Part-2 - Sử dụng Modules.

✓ Terraform Modules Part-3 - Sử dụng Modules trong loops, store và sử dụng Modules trong GitHub.

✓ Terraform Module cho Multiply AWS Accounts và Regions.

✓ Cách tốt nhất để tạo lại resource - terraform taint up to v0.15.1.

✓ Cách tốt nhất để tạo lại resource - terraform apply -replace since v0.15.2.

✓ Cách quản lý resources hiện có - terraform import.

✓ Terraform Workspaces và khi nào sử dụng chúng - terraform workspace.

✓ Refactoring Terraform code, manipulation với State - terraform state - Part-1.

✓ Refactoring Terraform code, manipulation với State - terraform state - Part-2.

✓ Terraform validate, Terraform show, Terraform output, Terraform console, Terraform apply -target.

✓ Terraform Logs.

✓ Terraform Cloud.

✓ Terraform Enterprise.

✓ Terraform folders Hierarchy cho môi trường Dev, Staging, Prod.

✓ Cách sử dụng Biến Global.

✓ Lock file .terraform.lock.hcl trong Terraform v0.14+.

✓ Review of HashiCorp Certified Associate Exam và cách Đăng ký.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.