Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học React Front To Back 2022 [Mã - 8250 A]

gioi-thieu-khoa-hoc-react-front-to-back-2022-ma-8250-A


Giới thiệu khoá học:

Khóa học này đã được thực hiện lại hoàn toàn với các dự án và khái niệm mới từ khóa học cũ. Tôi có một vài khóa học về React và đây là khóa học mà tôi luôn khuyên mọi người nên bắt đầu trước khi chuyển sang các khóa học MERN.

Khóa học này dành cho bất kỳ ai muốn học React và cũng dành cho các nhà phát triển React đang muốn xây dựng một số dự án và trau dồi kỹ năng của họ.

Dự án đầu tiên (Feedback App) được cấu trúc theo cách để tôi có thể giải thích các nền tảng như components, hooks, props, state, v.v. theo cách mà người mới bắt đầu có thể hiểu được. Dự án thứ hai (Github Finder) sẽ chỉ cho bạn cách làm việc với các API của bên thứ ba và dự án thứ ba (House Marketplace) là một ứng dụng lớn hơn sử dụng Firebase 9 và bao gồm authentication, Firestore queries, file storage và hơn thế nữa.

Mục lục:

✓ 01. Giới thiệu.

✓ 02. React Basic & JSX.

✓ 03. Components, Props & State.

✓ 04. Forms, Validation & Simple Animation.

✓ 05. Tạo Routes & Links.

✓ 06. Context API, useContext Hook & Deployment.

✓ 07. API & HTTP Requests.

✓ 08. Bắt đầu dự án GitHub Finder.

✓ 09. Làm việc với GitHub API.

✓ 10. User Profile & Alerts.

✓ 11. Refactoring Context & Actions.

✓ 12. React Hooks nâng cao hơn.

✓ 13. Bắt đầu dự án House Marketplace.

✓ 14. Firebase Authentication & Profile.

✓ 15. Get & Create Listings.

✓ 16. Single Listings, Map, Slider & Edit.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Tìm hiểu React hiện đại bằng cách xây dựng 3 dự án.

✓ Thích hợp cho cả người mới bắt đầu và các React Developer trung cấp.

✓ Feedback app với giải thích chuyên sâu về các nền tảng của React.

✓ Xây dựng một house marketplace với React và Firebase 9.

✓ Tìm hiểu React hooks và cách tạo hooks tùy chỉnh.

✓ Tìm hiểu cách sử dụng context và reducers để manage global state.

Dưới đây là một số điều bạn sẽ học được trong khóa học này:

✓ React fundamentals bao gồm components, props, hooks, state, v.v.

✓ React hook như useState, useEffect, useContext, useReducer, useRef, v.v.

✓ Tạo custom hooks.

✓ React Router v6 (phiên bản mới nhất).

✓ Cách xử lý global state với context, reducers và hooks.

✓ Firebase 9 authentication, queries, storage.

✓ Triển khai các ứng dụng React đến Vercel & Netlify.

✓ Basic Animation với Framer Motion.

✓ Triển khai Leaflet maps và Swiper sliders.

✓ Và nhiều hơn nữa ...!

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét