Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Làm Chủ SQL (Sử Dụng MySQL, Java Và Go) [Mã - 8094 A]

gioi-thieu-khoa-hoc-lam-chu-sql-su-dung-mysql-java-va-go-ma-8094-A
Giới thiệu khóa học:

Học SQL (Structured Query Language), là  ngôn ngữ cơ sở dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất, có thể là một trong những quyết định nghề nghiệp lớn nhất mà bạn đưa ra.

SQL là một trong những kỹ năng được các nhà tuyển dụng tìm kiếm nhiều nhất.

SQL là ngôn ngữ chính chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) có thể dễ dàng kết nối với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.

SQL là một ngôn ngữ tự nhiên để phân tích dữ liệu, là trung tâm của mọi quá trình ra quyết định.

SQL là một ngôn ngữ hiệu quả để viết các truy vấn và để thực hiện các hoạt động CRUD (Create, Read, Update, Delete) trên dữ liệu.

SQL có thể được sử dụng bởi các Data Scientist, Data Analyst, Front- và Back-end Developer, Business và System analyst và nói tóm lại là bất kỳ ai sẵn sàng phân tích dữ liệu.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Viết các truy vấn phức tạp để giải quyết các truy vấn kinh doanh của tổ chức.

✓ Thực hiện phân tích dữ liệu bằng SQL.

✓ Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu của riêng bạn (chủ yếu sử dụng MySQL và một phần sử dụng PostgreSQL).

✓ Tạo Table, View, Trigger, Stored program, và Cursor.

✓ Thiết kế và triển khai bốn cơ sở dữ liệu mẫu.

✓ Kết nối MySQL / PostgreSQL với Java và Go (Google Golang).

Trong khóa học thực tế này, bạn sẽ:

✓ Tìm hiểu các hoạt động CRUD  (Create, Read, Update, Delete). 

✓ Tạo các truy vấn phức tạp trên nhiều bảng.

✓ Phân tích dữ liệu và tạo báo cáo cho phù hợp.

✓ Viết các phép nối phức tạp (inner, outer, full).

✓ Viết các truy vấn summary bằng cách sử dụng các hàm tổng hợp.

✓ Viết truy vấn con.

✓ Sử dụng các hàm String/Numeric/Datetime.

✓ Phân tích dữ liệu, nhóm dữ liệu liên quan thành các thực thể riêng biệt (Table), thiết lập mối quan hệ (1-1, 1-n, n-n) giữa các bảng và áp dụng tính toàn vẹn tham chiếu trên bảng.

✓ Viết các View, Trigger, Stored Procedure, Cursor, và Stored Function.

✓ Bốn bài tập toàn diện : Tạo bốn cơ sở dữ liệu mẫu từ đầu, cũng như viết các truy vấn nâng cao cho mỗi bài tập.

✓ Bài tập: Tìm hiểu cách các View, Trigger, Stored Procedure, Cursor, và Stored Function có thể tương tác.

✓ Kết nối MySQL và PostgreSQL với Java.

✓ Kết nối MySQL và PostgreSQL với Go (Google Golang).

Khóa học này dành cho ai:

✓ Các Developer, System Analysts, Business Analyst, hoặc bất kỳ ai sẵn sàng viết các truy vấn SQL một cách thoải mái để phân tích dữ liệu và giải quyết các nhu cầu kinh doanh.

✓ Bất kỳ ai sẵn sàng tạo Database, Table, View, Trigger, và Stored Program.

✓ Bất kỳ ai muốn tìm hiểu cách sử dụng SQL (chủ yếu là MySQL và một phần là PostgreSQL) trong Java và Go (Google Golang).

Mục lục:

✓ 01. Giới thiệu & Cài đặt.

✓ 02. Cơ sở dữ liệu đầu tiên của bạn.

✓ 03. Truy xuất dữ liệu - Phần 1 (Basic).

✓ 04. Truy xuất dữ liệu - Phần 2 (Joins).

✓ 05. Table & Database - Phần 1 (CRUD Operation).

✓ 06. Truy xuất dữ liệu - Phần 3 (Các Truy vấn nâng cao hơn).

✓ 07. Kiểu dữ liệu.

✓ 08. Hàm String & Numeric.

✓ 09. Date-Time & Miscellaneous Function.

✓ 10. Table & Database - Phần 2 (Relationship & Constraint).

✓ 11. Làm việc với View.

✓ 12. Database Design (Conceptual, Logical & Physical) - Bài tập 1 – ‘World’ DB.

✓ 13. Bài tập 2 – 'Soccer League' Database.

✓ 14. Bài tập 3 – 'Artists' Database.

✓ 15. Bài tập 4 – 'Online Banking' Database.

✓ 16. Stored Procedures & Program Control Structures.

✓ 17. Cursor, Stored Function, Trigger & Bài tập 5 (Loan App).

✓ 18. Cài đặt - JDK, Go, PostgreSQL, Eclipse, Visual Studio Code, & Git Bash.

✓ 19. Kết nối Java với MySQL & PostgreSQL.

✓ 20. Kết nối Go (Google Golang) với MySQL & PostgreSQL.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét