Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Đào Tạo Microsoft SCCM [Mã - 8172 A]

gioi-thieu-khoa-hoc-dao-tao-microsoft-sccm-8172-A

Bạn sẽ học được gì:

✓ Microsoft SCCM Technology.

✓ Microsoft System Center Configuration Manager (ConfigMgr) Historical Details.

✓ Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) Features và Capabilities.

✓ Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) (Current Branch) Current và Future Market Value.

✓ Tổng quan và tìm hiểu biết về System Center Configuration Manager (SCCM) Site Servers và Site Roles.

✓ Tổng quan và Điều kiện tiên quyết của System Center Configuration Manager (SCCM).

✓ Hiểu biết cơ bản về SCCM related Firewall Ports sử dụng Group Policy.

✓ Từng bước cài đặt Configuration Manager (SCCM) Stand Alone Primary Site Server Deployment.

✓ Tổng quan và cấu hình SCCM discovery methods để khám phá tài nguyên từ Active Directory (AD).

✓ Khám phá và tổ chức tài nguyên máy tính và người dùng trong ConfigMgr (SCCM) Console.

✓ Defining SCCM Client Policies và quản lý Configuration Manager Client Computers.

✓ Thu thập và quản lý Hardware và Software Inventory của SCCM Client Computers.

✓ Tổng quan và tạo SCCM User và Device Collections.

✓ Triển khai phần mềm thông qua SCCM sử dụng Application và Package Model.

✓ Triển khai bản vá / cập nhật phần mềm thông qua System Center Configuration Manager (SCCM).

✓ System Center Configuration Manager (SCCM) Default và Custom Query. SCCM Default và Custom Report.

✓ Bare-Metal PXE Boot, Nâng cấp Tại chỗ từ Windows 7 lên Windows 10, Wipe và Reload, Windows 10 Servicing Operating System Deployment Thông qua Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

✓ SCCM Related SQL Query cho người mới bắt đầu.

✓ Hiểu biết cơ bản về SCCM related SQL Database Query Language.

✓ Tổng quan và định cấu hình System Center Endpoint Protection bằng Configuration Manager (SCCM).

✓ Overview And Setting Up Configuration Items And Compliance Baseline In through Configuration Manager (SCCM).

✓ Overview And Configuring Power Management through SCCM collection.

✓ Overview And Configuring Remote Control In SCCM Console.

✓ Overview and In-place / In-console upgrade of System Center Configuration Manager (SCCM) From Old Version To Latest Version.

✓ System Center Configuration Manager (SCCM) Backup, Disaster và Recovery.

✓ Overview and step by step System Center Configuration Manager (SCCM) Secondary Site Server.

✓ SCCM Client Side And Server Side Troubleshooting Steps.

✓ SCCM Related Study Materials.

✓ SCCM Related Practice Exam Dumps.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét