Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
 • Giao diện sáng
 • Giao diện tối
 • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Online Big Data in Machine Learning: Xử Lý Dữ Liệu Lớn Trong Máy Học • Các công nghệ trong Big Data: cách lưu trữ, quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn để mang lại các số liệu theo yêu cầu của hoạt động doanh nghiệp
 • Làm việc với Spark, Big Data Technology mới nhất
 • Trang bị các kiến thức và kỹ năng làm việc với PySpark (Python package tích hợp Spark dùng để thực hiện tính toán song song với các bộ dữ liệu lớn) như PySpark RDD’s, PySpark DataFrame, PySpark SQL, PySpark Mllib, PySpark Streaming, PySpark GraphX
 • Áp dụng Machine Learning với Big Data
 • Triển khai dự án Machine Learning với Big Data trên hệ thống Master-Workers.

Big Data in Machine Learning

 • Khóa học trang bị cho học viên (HV) những kiến thức nền tảng về đặc điểm và các thành phần của Big Data
 • Giúp HV hiểu được giá trị mà Big Data mang lại doanh nghiệp
 • Cung cấp cho HV các phương pháp làm việc với Big Data trong Machine Learning, Data Science
 • Trang bị các kiến thức và kỹ năng làm việc với PySpark (Python package tích hợp Spark dùng để thực hiện tính toán song song với các bộ dữ liệu lớn) như PySpark RDDs, PySpark DataFrames, PySpark SQL, PySpark Mllib, PySpark Streaming, PySpark GraphX…  
 • Giúp HV nắm bắt được các công nghệ sử dụng trong Big Data: cách lưu trữ, quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn để mang lại các số liệu theo yêu cầu của hoạt động doanh nghiệp.
 • Là khóa học thứ chín trong chương trình “Data Science and Machine Learning Certificate”

SẼ RẤT HỮU ÍCH NẾU BẠN LÀ:

 • HV học qua lớp Machine Learning with Python hoặc có kiến thức tương đương
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng
 • HV có định hướng sẽ làm việc trong lĩnh vực Machine Learning hoặc Data Science

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ QUA KHÓA HỌC?

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được các kỹ năng:

 • Nắm vững các đặc điểm và thành phần của Big Data
 • Nắm vững các kỹ thuật xử lý và phân tích dữ liệu lớn
 • Làm việc với Spark, Big Data Technology mới nhất
 • Làm việc với các thư viện của PySpark như PySpark RDD’s, PySpark DataFrames, PySpark SQL, PySpark Mllib, PySpark Streaming, PySpark GraphX…
 • Áp dụng Machine Learning với Big Data
 • Vận dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu lớn để mang lại các số liệu thống kê theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Cơ hội việc làm ổn định tại các công ty xử lý và phân tích dữ liệu lớn trong và ngoài nước.

KHOẢN ĐẦU TƯ DÀNH CHO KHÓA HỌC:

 • Thời gian học: 5 tuần
 • Thời lượng: 64 tiết, học trực tiếp trên máy

BẠN SẼ HỌC NHỮNG GÌ?

 • Overview of Big Data
  • What is Big Data?
  • History of Big Data
  • The Vs’ of Big Data (3Vs’, 4Vs’, 5Vs’)
  • Batch processing vs Stream processing
  • Introduction to Apache Spark
  • Apache Spark Components: Spark RDD API, Spark SQL, Spark MLlib, Spark GraphX, Spark Streaming
 • Overview of PySpark
  • Introduction to PySpark: Spark with Python (Python API)
  • Why PySpark?
  • Installing and configuration PySpark
  • Spark context, Spark Session
 • PySpark RDDs
  • Introduction to PySpark RDDs (Resilient Distributed Dataset)
  • RDDs operations
   • Transformation
   • Action
  • Working with PySpark RDDs
   • Create RDD: parallelize(), textFile()
   • RDD Transformations: map(), filter(), flatMap(), RDD1.union(RDD2)
   • RDD Actions: collect(), take(), count(), first(), reduce(), saveAsTextFile(),…
   • Pair RDDs:
    • Create Pair RDDs from key-value tuple/ regular RDD
    • Transformations: reduceByKey(), groupByKey(), sortByKey(), join()
    • Actions: countByKey(), collectAsMap()
 • PySpark DataFrame
  • Introduction to PySpark DataFrame
  • Features and Advantages
  • Working with PySpark DataFrame
   • Create DataFrame: createDataFrame(), spark.read.csv(), spark.read.json()
   • printSchema(), show()
   • count()
   • describe()
   • crosstab()
   • groupby()
   • select(), select() và agg, count, max, mean, min, sum..., select().distinct(),
   • orderby().asc()/desc()
   • withColumn(), withColumnRenamed()
   • drop(), dropDuplicates(), dropna()
   • filter(), where()
   • Column string transformation
   • Conditional clauses: .when(<if condition>, <then x>), .otherwise()
   • User defined functions (UDF)
  • Data Visualization in PySpark using DataFrames
   • hist(), distplot()
   • pandas_histogram()
 • PySpark SQL
  • Introduction to PySpark SQL
  • Running SQL Queries Programmatically
   • select()
   • when()
   • like()
   • startswith(), endswith()
   • substr(), between()
  • Manipulating data
   • Group by
   • Filtering
   • Sorting
   • Missing and replacing value
   • Joining Data
   • Repartitioning
   • Registering DataFrames as Views
 • Data Preprocessing & Analysis
  • Wrangling with Spark Functions
   • Dropping, Filtering, Joining
   • Working with missing data
   • Using lazy processing
   • Parquet
   • Removing, Splitting rows/columns
   • Data validation
  • Feature Engineering
   • Feature Generation
   • Differences, Ratios
   • Deeper Features, Time Features
   • Time Components, Joining On Time Components
   • Date Math
   • Extracting Features/ Text to New Features
   • Splitting & Exploding
   • Scaling data
   • Pivoting & Joining
   • Binarizing, Bucketing & Encoding
  • Data Analysis
   • Exploratory Data Analysis (EDA), Corr
   • Visualization: distplot, implot…
 • Overview of PySpark MLlib
  • Introduction to PySpark MLlib
  • PySpark MLlib algorithms
  • Building a Model
  • Estimator and evaluator
  • Cross-validation, Grid Search
  • Interpreting Results
 • Machine Learning with PySpark MLlib
  • Supervised Learning (Classification & Regression)
   • Linear Regression (pyspark.ml.regression)
   • Logistic Regression (pyspark.mllib.classification)
   • Decision Tree (pyspark.mllib.classification)
   • Random forest (pyspark.mllib.classification)
   • Gradient-Boosted Tree
  • Pipeline
   • Introduction to Pipeline
   • Working with Pipeline (pyspark.ml import Pipeline)
  • Unsupervised Learning (Clustering & Recommender System)
   • Clustering with KMeans
   • Recommender System - ALS
   • Association rules – FPGrowth (pyspark.ml.fpm.FPGrowth)
 • PySpark Streaming
  • Introduction to PySpark Streaming
  • Why PySpark Streaming?
  • Features and Advantages
  • Streaming Context
  • DStream
  • Streaming Transformation Operations
  • Streaming Checkpoint
 • Natural Language Processing - NLP
  • Tools for NLP
   • Tokenizer
   • StopWordsRemover
   • NGram
   • CountVectorizer
   • TF-IDF
 • Apache Spark standalone cluster
  • Running Master Server
  • Connecting from Slave computers to Master Server
  • Deployment project in Mater – Slave computers system
 • GraphX
  • Introduction to GraphX
  • Working with GraphX
   • Creating graph
   • Vertex and edge
   • Visualization Graph
   • Filtering
   • Connecting
   • Motif finding
   • Triangle count
   • Page rank
Lưu Ý Khóa học này được Weekly Study dẫn thông tin từ các nguồn cung cấp khác, nhằm giới thiệu cho độc giả các khóa học chất lượng, giá hợp lý. Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý về khóa học này.
Thông Cáo DMCA Copyright Disclaimer: This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền: Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
إرسال تعليق